Nový zákon o spotřebitelském úvěru - 2. část

14.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V předchozím článku o novém zákonu o spotřebitelském úvěru jsme se podívali na definici spotřebitelského úvěru, zvýšenou ochranu spotřebitele a informační povinnosti. V pokračování tohoto článku se podíváme na posouzení úvěruschopnosti spotřebitele, odstoupení od smlouvy nebo předčasném splacení spotřebitelského úvěru.

Posouzení úvěruschopnosti spotřebitele

Zákon o spotřebitelském úvěru nově zavádí povinnost odborného posouzení úvěruschopnosti spotřebitele. Před poskytnutím spotřebitelského úvěru nebo významným navýšením jeho celkové výše je věřitel nově povinen posoudit schopnost spotřebitele tento úvěr splácet. Toto posouzení je věřitel povinen provést s odbornou péčí a na základě informací získaných od spotřebitele.


Odstoupení od smlouvy

Novinkou a velmi významnou změnou je především možnost spotřebitele odstoupit od smlouvy o spotřebitelském úvěru bez uvedení důvodů a bez jakýchkoliv sankcí ve lhůtě 14 dnů ode dne jejího uzavření. Jak uvádí důvodová zpráva k zákonu o spotřebitelském úvěru, smyslem tohoto institutu je umožnit spotřebitelům, kteří uzavřeli smlouvu např. ve spěchu, aniž by si tuto důkladně přečetli, nebo pod nátlakem věřitele, vyvázat se z tohoto smluvního vztahu, poté, co si uvědomí a zváží svá práva a povinnosti, která jim ze smlouvy vznikají.

Odstoupí – li spotřebitel od smlouvy, vzniká věřiteli nárok na vrácení jistiny, na úroky za období od uzavření smlouvy do vrácení jistiny spotřebitelem, jakož i nárok na náhradu nevratných poplatků, které již byly věřitelem zaplaceny. Okamžikem odstoupení zanikají ex lege také smlouvy o doplňkových službách, které spotřebitel v souvislosti se smlouvou o spotřebitelském úvěru uzavřel.

Další možností, jak se spotřebitel může z tohoto smluvního vztahu předčasně vyvázat, je vypovězení smlouvy o spotřebitelském úvěru. Vypovězena může být smlouva o spotřebitelském úvěru uzavřená na dobu neurčitou, přičemž tato může být vypovězena kdykoliv a s okamžitou účinností, pokud nebyla ve smlouvě sjednána výpovědní lhůta, která však nesmí být delší, než jeden měsíc. Věřitel naopak může smlouvu o spotřebitelském úvěru ukončit toliko v případě, je-li tato možnost výslovně sjednána ve smlouvě.


Předčasné splacení spotřebitelského úvěru

Zákon dále přináší změny v případech, kdy chce spotřebitel poskytnutý spotřebitelský úvěr předčasně splatit. Spotřebitel je tak oprávněn splatit spotřebitelský úvěr, ať už celý nebo jeho část, kdykoliv před datem splatnosti. V tomto případě má spotřebitel právo na poměrné snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru a naopak věřitel má právo na náhradu nutných a objektivně odůvodněných nákladů, která však nesmí přesáhnout 1 % z uhrazené zbývající části jistiny a současně výši úroků, kterou by spotřebitel zaplatil, pokud by smlouva o spotřebitelském úvěru trvala po celou plánovanou dobu platnosti.


Nová živnost - Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru

V souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru dochází také ke změně živnostenského zákona. Do přílohy č. 2 ,,Živnosti vázané‘‘ k živnostenskému zákonu, bude vložen nový předmět podnikání nazvaný ,,Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru‘‘. Tito poskytovatelé musí prokázat zákonem požadovanou odbornou způsobilost.

Závěrem lze konstatovat, že zákon o spotřebitelském úvěru přináší mnoho významných změn a novinek v oblasti poskytování spotřebitelských úvěrů. Z tohoto důvodu jsme v těchto dvou článcích zmínili skutečně je ty nejvýznamnější, které však pro vás, ať už spotřebitele, věřitele či zprostředkovatele, mohou být velmi užitečné a důležité.

Autor pracuje pro společnost Gürlich & co.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT