Poradna: Odstoupení od smlouvy

12.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jak postupovat, když jako podnikatelé reklamujete zboží, které jste koupili na IČO? Ukážeme si to na reklamaci mobilního telefonu.

Otázka: Prosím o radu v případě reklamace mobilního telefonu. Zakoupený je v 1/2010, poprvné reklamovaný v 9/2010 a od té doby ještě dvakrát z důvodu stejné závady. Jednou servis telefon opravoval a jindy nezjistil žádnou vadu a doporučil výměnu SIM. To jsem udělala minulý pátek, ale závada se objevuje stále. Nyní jsem již chtěla odstoupit od kupní smlouvy, ale prodejce mi sdělil, že na toto nemám právo, jelikož jsem zakoupila telefon jako FO podnikající na ŽL - tudíž na IČO a vše se řídí Obchodním a nikoli Občanským zákoníkem. Prosím o radu jak mám postupovat, jelikož se jedná o drahý přístroj, který se mi neustále vypíná a nelze používat.


Obchodní nebo občanský zákoník

Pokud jste telefon zakoupila jako podnikatel, nevztahují se na Vás ustanovení zákona o ochraně spotřebitele a kupní smlouva se skutečně řídí obchodním zákoníkem. To však neznamená, že nemáte právo od smlouvy odstoupit.


Zakoupené zboží musí být v záruční době způsobilé ke smluvenému (popř. obvyklému) účelu

Obchodní zákoník požaduje, aby plnění ze smlouvy bylo splněno řádně. To mimo jiné znamená, aby byl předmět koupě předán ve stavu způsobilém k řádnému užívání. Podle úpravy obchodního zákoníku prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího (typicky okamžik předání zboží). Obchodní zákoník však umožňuje, aby prodávající převzal záruku za jakost. Učiní tak například vystavením záručního listu. Podle obecné praxe při prodeji mobilních telefonů a také z popsaného skutkového stavu usuzuji, že prodávající záruku za jakost převzal. Prodávající tak převzal závazek, že zboží bude po určitou dobu způsobilé pro užití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, nebo že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. Pokud tedy zakoupené zboží v záruční době přestane být způsobilé ke smluvenému (popř. obvyklému) účelu, vznikají kupujícímu nároky z vad zboží.


Podstatné a nepodstatné porušení smlouvy

Pro posouzení těchto nároků je důležité posoudit, zda porušení smlouvy bylo podstatné či nepodstatné. Porušení smlouvy je podstatné, jestliže strana porušující smlouvu věděla v době uzavření smlouvy nebo v této době bylo rozumné předvídat s přihlédnutím k účelu smlouvy, který vyplynul z jejího obsahu nebo z okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, že druhá strana nebude mít zájem na plnění povinností při takovém porušení smlouvy. Podle mého názoru je situace, kdy telefon není možné používat v důsledku jeho neustálého vypínání za podstatné porušení smlouvy, neboť mobilní telefon si kupujeme proto, abychom byli dosažitelní pro naše obchodní partnery, přátele a rodinu. Ve chvíli, kdy se telefon soustavně samovolně vypíná, není ho možné používat k tomuto jeho obvyklému účelu.


Jaké má kupující možnosti

Úprava odstoupení od kupní smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy je upravena v § 436 obchodního zákoníku. Obecně je kupující oprávněn zvolit z několika možností postupu. Kupující tedy může:

  • a) požadovat odstranění vad dodáním náhradního zboží za zboží vadné, dodání chybějícího zboží a požadovat odstranění právních vad,
  • b) požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže vady jsou opravitelné,
  • c) požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
  • d) odstoupit od smlouvy.

Volba mezi nároky náleží kupujícímu, avšak uplatněný nárok je možné změnit jen se souhlasem prodávajícího. Z vašeho dosavadního jednání vyplývá volba ad b).


Když se nepodaří vadu odstranit

Jak bylo uvedeno výše zvolený nárok není obecně možné bez souhlasu prodávajícího měnit, avšak v případě, že prodávající neodstraní vady zboží v přiměřené dodatečné lhůtě nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může kupující odstoupit od smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Ve Vašem případě, kdy telefon byl reklamován již 3x, poprvé v září letošního roku, lze říci, že vada nebyla odstraněna v přiměřené lhůtě. Proto se domnívám, že Vám právo odstoupit od smlouvy náleží.


Ptejte se v naší firemní poradně.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.