Jak se změní paušální výdaje v příštím roce

11.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jedním z bodů vládou navržených a sněmovnou schválených změn jsou i paušální výdaje na dopravu. Změny se týkají především upřesnění některých dříve nejasných problémů.

Podnikatelé mohou používat paušální výdaje od 1. ledna 2010. Podívejme se nejprve, jak paušální výdaje na dopravu fungují.


Tři auta - vlastní nebo v nájmu

Paušální výdaje na dopravu je možné uplatnit na motorové vozidlo zahrnuté nebo nezahrnuté v obchodním majetku poplatníka nebo v nájmu, a to nejvýše na 3 vozidla u jednoho poplatníka. V praxi to neznamená, že poplatník musí vlastnit nejvýše 3 vozidla, ale že paušální výdaj na auto lze uplatnit pouze u 3 vozidel. U ostatních vozidel je nutno uplatňovat skutečně vynaložené výdaje.

Paušální výdaje na dopravu jsou stanoveny ve výši 5 000 Kč za celý kalendářní měsíc zdaňovacího období, kdy poplatník používal vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení příjmů. Pokud však poplatník používá vozidlo, u něhož uplatňuje paušální výdaj na dopravu, také k soukromým účelům, může si uplatnit pouze 80 % tohoto paušálu, tedy výdaje ve výši 4 000 Kč za celý kalendářní měsíc (tzv. krácený paušál).


Kdy je možné uplatnit paušální výdaje

Paušální výdaje na dopravu bylo dosud možné použít při použití vozidla k dosažení, zajištění a udržení příjmů s výjimkou příjmů podle § 10. Pro fyzické osoby to znamená, že mohou uplatňovat paušální výdaj na dopravu u příjmů z podnikání (§ 7) nebo z pronájmu (§ 9).

Protože u právnických osob nedochází podle ZDP k rozlišení příjmů dle jejich druhu, kritériem pro daňovou uznatelnost je pouze použití vozidla k dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů.


Co vše zahrnují paušální výdaje

Paušální výdaj na dopravu zahrnuje výdaje na pohonné hmoty a parkovné. Pokud se jedná o vozidlo zahrnuté v majetku poplatníka, pak si fyzická i právnická osoba může k paušálnímu výdaji na dopravu uplatňovat jako daňové výdaje ještě skutečně vynaložené náklady na opravy, pojištění, silniční daň, nájemné či odpisy a ostatní náklady spojené s provozem automobilu.

V případě fyzických osob, které uplatňují paušální výdaj na dopravu u vozidla nezahrnutého v obchodním majetku, není možné do výdajů zahrnout skutečně vynaložené náklady na opravy, odpisy apod. Pokud však fyzická osoba vede knihu jízd, může si do výdajů zahrnout ještě tzv. paušální náhrady za opotřebení soukromého vozidla používaného pro podnikání. Výše těchto náhrad je stanovena v § 157 zákoníku práce, a to ve výši 3,90 Kč za kilometr.


Co se změní v roce 2011

Nově i u příjmů podle § 10

Podle současného znění § 24 odst. 2 písm. zt zákona o daních z příjmů je výdajem (nákladem) také

  • "paušální výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem (dále jen „paušální výdaj na dopravu“), pokud nebyl uplatněn výdaj na dopravu silničním motorovým vozidlem podle písmene k) bodu 4 tohoto odstavce, ve výši 5 000 Kč za každý celý kalendářní měsíc zdaňovacího období nebo období, za které se podává daňové přiznání, ve kterém poplatník využíval příslušné silniční motorové vozidlo k dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů, s výjimkou příjmů podle § 10, a současně toto silniční motorové vozidlo nepřenechal ani po část příslušného kalendářního měsíce k užívání jiné osobě."

V tomto ustanovení se vypouští slova "bodu 4" a "s výjimkou příjmů podle § 10". Mění se tak podmínka využití příslušného silničního vozidla k dosažení zdanitelných příjmů, nadále se může jednat i o ostatní příjmy poídle §  10.

Za slovo "5 000 Kč" se navíc vkládají slova "na jedno silniční motorové vozidlo", což má jasně vymezit, že jeden paušál se použije na jedno vozidlo.

Přenechání vozidla

Znění bylo rozšířeno o definici přenechání motorového vozidla k užívání jiné osobě, kdy není možné použít paušální výdaj.

  • "Za přenechání silničního motorového vozidla k užívání jiné osobě se nepovažuje uskutečnění pracovní cesty silničním motorovým vozidlem spolupracující osobou nebo zaměstnancem, který silniční motorové vozidlo nevyužívá i pro soukromé účely."

Kombinace skutečných a paušálních výdajů

Další změna by měla znemožnit kombinaci výdajů na pracovní cesty s paušálním výdajem na dopravu motorovým vozidlem.

  • "V průběhu zdaňovacího období nelze měnit způsob uplatnění paušálního výdaje na dopravu na způsob uplatnění výdajů podle písmene k) (tedy skutečné výdaje, pozn. red.) a naopak. V měsíci pořízení nebo vyřazení silničního motorového vozidla lze uplatnit poměrnou část paušálního výdaje na dopravu. Využívá-li k dosažení, zajištění a udržení příjmů silniční motorové vozidlo, které je ve společném jmění manželů nebo ve spoluvlastnictví, více poplatníků, mohou si v úhrnu uplatnit paušální výdaj na dopravu nejvýše 5 000 Kč."

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.