Vyhlášení 4. výzvy OP INTERREG IVC

04.11.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Na 7. zasedání monitorovacího výboru programu INTERREG IVC byl stanoven termín otevření 4. výzvy pro předkládání projektů. Zároveň byly stanoveny základní podmínky pro 4. výzvu.

Termín vyhlášení 4. výzvy byl stanoven na 1. prosince 2010 a možnost předkládat projektové žádosti potrvá až do 1. dubna 2011. Společný technický sekretariát se sídlem ve francouzském Lille připraví do 1. prosince aktualizovaný programový manuál a zároveň vydá "Terms of Reference" s podrobnými podmínkami pro účast ve 4. výzvě programu INTERREG IVC.

Na 4. výzvu jsou alokovány všechny zbývající finance programu, které se pohybují okolo 100 mil. Eur.

V rámci 4. výzvu bude možné předkládat POUZE tzv. regionální projekty. Jde o klasické projekty meziregionální spolupráce zaměřené na výměnu, identifikaci, analýzu a přenos dobrých praxí/zkušeností mezi partnery. Kapitalizační projekty ani projekty typu mikro-program nebude možné realizovat v rámci 4. výzvy. Důvodem je, že všechny projekty musí být ukončeny do konce roku 2014. Projekty typu mikro-program potřebují na svoji realizaci 4 roky. Kapitalizační projekty potřebují dva 2 roky na realizaci, ale zároveň by měly mít možnost ovlivnit ostatní programy cíle 1 a 2 a to ještě v tomto programovacím období. Jelikož ani jeden z těchto možných projektů by neměl na svou řádnou realizaci dostatek času, nebude možné tento typ projektů předložit v rámci 4. výzvy.

Žadatelé budou moci předkládat projektové žádosti v obou prioritách a ve všech tématech. Nicméně partneři, kteří se zaměří na témata, která jsou již hojně zastoupena ve schválených projektech (jde hlavně o témata v rámci priority 1: inovace, rozvoj výzkumu a technologie; podnikání a SME; informační společnost a o témata v prioritě 2: přírodní a technologická rizika; energetika a udržitelná doprava) by měli ve svých žádostech prokázat, že jejich projekt se liší/má přidanou hodnotu oproti již realizovaným projektům na podobné téma. Proto se doporučuje, aby si partneři prošli na stránkách programu databázi již schválených projektů a tím předešli předložení projektové žádosti, která bude podobná již schválenému projektu.

Zpráva převzata z www.strukturalni-fondy.cz.