Poradna: Do prodlení se může dostat dlužník i věřitel

20.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud věřitel nesplní svoje povinnosti, je v prodlení stejně tak, jako když dlužník nesplní ty svoje.


Prodlení dlužníka

Otázka:

Jezdím jako autodopravce pro německou firmu, na kterou byl prohlašen konkurs, od správce mi přišla žádost na sepsání neuhrazených faktur a vyčíslení celkové dlužné částky a uplatnění úroků. Jaké úroky (úrok z prodlení, poplatek z prodlení, atd.) a v jaké výši mohu u firmy v konkursu uplatnit (faktury nezaplacené po 07.07.2010, měna je v eurech).

Odpověď:

Úrok z prodlení v obchodněprávních vztazích upravuje obchodní zákoník v § 369 s tím, že pro tyto vztahy je výše úroků dána smluvním ujednáním a pokud výše úroků smluvně dohodnuta není, použije se soukromoprávní úprava úroků z prodlení, vyplývající z nařízení vlády č. 142/1994 Sb. v aktuálním znění. Předpokládáme, že se na Váš případ bude aplikovat ustanovení o zákonném úroku z prodlení v obchodních závazkových vztazích, neboť zřejmě ve smlouvě s německou společností nemáte stanovené úroky z prodlení odchylně od zákona.

Roční výše úroků z prodlení je dána repo sazbou stanovenou ČNB pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází vzniku prodlení dlužníka, zvýšené o 7% s tím, že po celou dobu prodlení je dále výše tohoto zákonného úroku z prodlení neměnná. Repo sazba byla stanovena ve výši 0,75% ke zmíněnému datu, a tak úroky z prodlení pro Vaše pohledávky budou ve výši 7,75% p.a., což je zaokrouhleno zhruba 0,021% denně z dlužné částky.


Prodlení věřitele

Otázka:

Uzavřeli jsme smlouvu na dodání a montáž dveří, zárubní a podlah do nově vystavěného bytového domu. Termín zhotovení díla dle SOD byl od 1.4.2010 do 30.4.2010. 1.4.2010 však nebylo možné montáž zahájit, protože na stavbě stále probíhaly stavební práce (betonování podlah, výměny oken,...). Dle pokynů stavebního vedoucího a stavebního dozoru jsme s dodávkou a montáží začali až v červnu tohoto roku. Díky posunutí termínu objednatelem jsme se dostali do časové tísně, protože se nám setkali 2 velké zakázky. I tak jsme vše zajistili a začátkem července bylo vše dokončeno. Dílo však neustále nechtěl nikdo převzít a začali se hledat nejdrobnější vady. Tato situace pokračovala až do srpna t.r., kdy jsme obdrželi písemné upozornění na udělení penále 2 mil Kč, počítané od 1.5.2010! Podotýkám, že v květnu nám nebylo umožněno kvůli probíhajícím stavebním pracím začít. Bohužel jsem tehdy tuto informaci od nikoho nedostal písemně. Zajímalo by mě, zda je možné požádat investora o nahlédnutí do stavebního deníku a pořízení kopií z něj, protože se domnívám, že je jediným důkazem opoždění stavebních prací.

Odpověd:

Ve Vašem případě jde o klasický případ prodlení věřitele, tedy objednatele, který Vám neumožnil splnit povinnost ze smlouvy v dohodnutém termínu. Pokud na Vaší straně došlo k nějaké škodě z tohoto zpoždění, měl byste mít ze zákona při splnění všech podmínek i nárok na její případnou kompenzaci.

V této fázi zřejmě nemáte nárok na nahlédnutí do dokumentace pořizované investorem, ale z Vámi nastíněné situace je možné předpokládat vyvolání soudního sporu ze strany objednatele, a tak by tyto dokumenty byly předmětem případného hodnocení soudem v rámci dokazování. Požádat investora o nahlédnutí samozřejmě můžete, ale ten nebude mít povinnost takové nahlédnutí umožnit.