Poradna: Náležitosti při ukončení podílu jednoho ze společníků

05.10.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Pokud jeden ze společníků končí, má to své daňové dopady - musí proběhnout vypořádací podíl, sestavit účetní závěrka, případně převést majetek.

Vypořádací podíl

Otázka: Tři společníci s.r.o. z (jsou zároveň i zaměstnanci) se rozhodli zcela odejít ze společnosti a i prodat/zrušit svůj podíl. Nebudou již dále ani společníky ani zaměstanci.
1) Jakým způsobem to zanést do účetnictví?
2) Jak má proběhnout vypořádání se společníky?

Odpověď:

1) Podíl na společnosti je možné převést na jinou fyzickou nebo právnickou osobu (prodat za dohodnutou cenu na základě smlouvy o převodu podílu). V účetnictví společnosti se tato transakce neprojeví, výše podílu zůstává stejná. Dojde pouze ke změně zápisu v obchodním rejstříku na základě zápisu z valné hromady.

2) V případě zániku účasti na společnosti jinak než převodem podílu má společník nárok na podíl na vlastním kapitálu (tzv. vypořádací podíl). K zániku účasti společníka na společnosti dojde rozhodnutím valné hromady společnosti. Ke stejnému dni je potřeba sestavit účetní závěrku, ze které vyplyne výše vlastního kapitálu. Společenská smlouva může stanovit, že se má vypořádací podíl zjistit z čistého obchodního majetku na základě posudku znalce (§ 61 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník).

Společnost vyplatí fyzické osobě vypořádací podíl snížený o daň podle zvláštní sazby (podíly jsou osvobozené až po 5 letech od nabytí fyzickou osobou). Vyplacením vypořádacího podílu zůstane ve společnosti "volný podíl", který se rozhodnutím valné hromady převede úplatně nebo bezúplatně (§113 ObchZ) na ostatní společníky nebo se sníží základní kapitál.

Podkladem pro zaúčtování jedné z variant bude zápis z valné hromady. Příklad účtování výplaty vypořádacího podílu: volný podíl MD 252 / D 365, srážková daň 365 / 342, vyplacení podílu 365 / 221, dále je nutno dořešit naložení s volným podílem v souladu s obchodním zákoníkem a daňovými zákony. Podle toho se bude řídit i zaúčtování...

Využijte naši daňovou poradnu.


Sestavení účetní závěrky

Otázka: Pokud dojde k zániku účasti společníka na společnosti - rozhodnutím valné hromady společnosti. Ke stejnému dni je potřeba sestavit účetní závěrku, ze které vyplyne výše vlastního kapitálu. Pokud datum zániku společníká je 31.12., stačí udělat klasickou řádnou roční účetní závěrku, z které se zjistí výše vyplatitelného vlastního kapitálu, a nemusí se tedy dělat mimořádná účetní závěrka? Jde mi o to, aby v kalendářním roce jsem nemusel dělat dvě účetní závěrky.

Odpověď: Velmi správná úvaha. Pokud je možnost rozhodnout o změnách k 31.12., je to ideální řešení. Valnou hromadu je možné udělat třeba v listopadu s tím, že k 31.12. dojde k daným změnám. Výše vypořádacího podílu bude známa po uzavření účetnictví a sestavení výkazů za předchozí rok.

Využijte naši daňovou poradnu.


Převedení majetku

Otázka: Mám ve vlastnictví prodejní stánek, odpis ještě cca 4 roky. Chci ukončit podnikání a převést tuto movitost na manželku, která má živnostenské oprávnění na stejnou činnost. Jakým způsobem a za jakých podmínek to provést?

Odpověď: Vzhledem k tomu, že jde o zpřízněné osoby, měl by se stánek a zásoby prodat manželce za cenu obvyklou (cenu sjednanou za podobných okolností mezi nazávislými osobami). V tomto případě zřejmě nebude nutný znalecký posudek. U zásob se použije cena pořizovací a u stánku cena zůstatková (manželka bude odepisovat z nové ceny - pokud přesáhne 40 tis.). V případě nějakého poškození stánku, nebo horší prodejnosti zásob lze toto zohlednit snížením ceny. Vše by mělo být uvedeno v kupní smlouvě.

Využijte naši daňovou poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.