Nový daňový řád od příštího roku 2011

20.09.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Daňový řád přinesl řadu změn, po kterých již praxe volala, řada z nich vyplývala z judikatury, nikoliv však ze zákona o správě daní a poplatků. V této zprávě komentujeme některé z často používaných institutů daňové správy.

 • Přechod na novou úpravu

  Podle přechodných ustanovení daňového řádu budou řízení zahájená do 31. 12. 2010 podle zákona o správě daní a poplatků dokončena po 1. 1. 2011 podle nového daňového řádu, pokud není jinak upraveno výjimkou. Rozhodnutí správce daně zůstávají v platnosti.

  Přechodná ustanovení daňového řádu upravují přechod ze staré úpravy na novou u jednotlivých institutů.

   

 • Plná moc podaná do konce 2010

  Pokud je za daňový subjekt jednáno na základě plné moci, která je podána do konce roku 2010, zůstávají tyto plné moci v platnosti, ale vstupem daňového řádu v účinnost se posuzují podle něj. V případě pochybností o rozsahu dříve udělené plné moci správce daně vyzve zmocnitele k předložení nové plné moci; do doby předložení nové plné moci nebo marného uplynutí lhůty stanovené ve výzvě se takto udělené plné moci posuzují podle dosavadních právních předpisů.

 • Lhůta pro vyměření a doměření daně

  Je nyní a zůstane i nadále tříletá. Co se však mění, je její začátek. Zatímco nyní se stanoví od konce zdaňovacího období, ve kterém vznikla daňová povinnost, popř. povinnost daň zaplatit, nově začíná běžet dnem, v němž uplynula lhůta pro podání řádného daňového tvrzení nebo v němž se stala daň splatnou. Fakticky dojde k jejímu prodloužení.

  Přitom běh a délka lhůty pro vyměření, která započala podle zákona o správě daní a poplatků a neskončila do 1. 1. 2011, se posuzuje podle daňového řádu, okamžik začátku běhu této lhůty zůstává zachován.

  Příklad: Poplatník - fyzická osoba – podává daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2011 do konce března 2012. Daň lze vyměřit či doměřit do 31. 3. 2015.

 • Lhůty

  Správce daně nově může stanovit lhůtu kratší než 1 den, tj. určenou v hodinách.

  Posun posledního dne lhůty, pokud padne na víkend či svátek, se nově vztahuje nejenom na úkony vůči správci daně, ale pro úkony učiněné správcem daně.

  Pokud je žádáno o navrácení lhůty v předešlý stav, musí být žádost podána nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy pominul důvod zmeškání (doposud 30 dnů).

  Obecná lhůta pro rozhodnutí správce daně byla zkrácena z 6 na 3 měsíce.

 • Doručování

  Dosavadní systém rozlišování generálních a speciálních plných mocí se ve vztahu k doručování ruší. Doručuje se vždy jen zástupci v rozsahu jeho plné moci.

  Přitom písemnost, která se nedoručuje do vlastních rukou a jejíž převzetí má být potvrzeno, lze doručit přímo adresátovi nebo jiné vhodné fyzické osobě, která se na adrese pro doručování nebo jejím blízkém okolí zdržuje, pokud souhlasí s tím, že odevzdá písemnost adresátovi.

 • Pokuta za pozdní podání daňového přiznání

  Může dneska činit až 10 % zvýšení daně v přiznání uvedené. Nově by měla být sankce počítána za každý den prodlení sazbou 0,05 % (u daňové ztráty 0,01 %), nejvýše však 5 % stanovené daně nebo daňové ztráty. Minimálně bude vyměřena za prodlení delší než 5 pracovních dnů pokuta 500 Kč, maximálně 300 000 Kč.

Zpráva převzata z www.dashofer.cz.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.