Programové prohlášení vlády pohledem podnikatele

06.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Vláda na svém středečním zasedání schválila programové prohlášení. Jaké konkrétní návrhy by se mohly stát skutečností a ovlivnit podnikatele?

Platební podmínky – doba splatnosti max. 30 dnů?

Vláda navrhuje, aby dodavatelům, jejichž dodávka zboží nebo služeb nebude zaplaceno, bylo vráceno odvedené DPH. Vláda chce rovněž prosadit, aby doba splatnosti veřejného sektoru (státu, krajů a obcí) nepřesáhla 30 dnů, s výjimkou čerpání z evropských fondů, kde nelze dobu splatnosti na národní úrovni změnit.

Další návrh z daňové oblasti se týká ukončení živnosti, při kterém už živnostník nebude muset platit daň z příjmu z faktur, které jsou více než 4 roky po splatnosti.


Snížení administrativní zátěže

Vláda chce zjednodušit vstup do podnikání a jeho ukončení zejména tím, že údaje, které má již veřejná správa k dispozici, nebudou znovu požadovány. To mimo jiné souvisí se službou centrálních registračních míst a zlepšením funkcionality živnostenského rejstříku a jeho propojení na základní registry. Vláda chce také zavést test hodnocení dopadů na malé a střední podniky v rámci legislativního procesu.


Pracovní místa

Vláda chce zvýšit maximální počet hodin u dohody o provedení práce ze 150 na 300 hodin, uvolnit podmínky pro opakované uzavírání pracovních poměrů na dobu určitou, zavést pružnější konta pracovní doby a umožnit její flexibilnější nerovnoměrné rozložení. Firmy tak budou mít možnost lépe využívat pracovní dobu v návaznosti na množství zakázek.

Výši odstupného chce vláda navázat na počet odpracovaných let u příslušného zaměstnavatele (do 1 roku práce – 1měsíční odstupné, do 2 let práce – 2měsíční odstupné, nad 2 roky práce – 3měsíční odstupné).

Vláda také zváží možnost sjednání zkušební doby delší než 3 měsíce.


Podpora exportu

Vláda přijme novou exportní strategii pro období 2011 až 2015. Vláda se v ní zaměří na dynamicky se rozvíjející státy a trhy s vysokým potenciálem růstu českého exportu. Čtěte článek Podpora exportu (nejen) mimo EU.

V oblasti státem podpořeného pojišťování a financování vývozu chce vláda postupně navýšit pojistné fondy a pojistnou kapacitu Exportní garanční a pojišťovací společnosti a základní kapitál České exportní banky. Vláda chce také usnadnit přístup malých a středních podniků k úvěrům rozšířením garancí úvěrů prostřednictvím Českomoravské záruční a rozvojové banky a České exportní banky.


Evropské fondy

Pro nadcházející rozpočtové období bude vláda prosazovat radikální snížení počtu operačních programů a jejich podřízení vládě. Vláda chce také změnit nastavení financování projektů na tzv. průběžné financování všude, kde je to možné. Čtěte také průvodce dotacemi.


Energetika

Vláda bude podporovat posilování energetických sítí ve směrech západ-východ a sever-jih, výstavbu podzemních zásobníků plynu, výstavbu plynovodů Gazela a Nabucco a zasadí se o zachování územních limitů těžby hnědého uhlí a jejich legislativní zajištění. Bude podporovat výstavbu nových bloků jaderné elektrárny Temelín a modernizaci jaderné elektrárny Dukovany, včetně navazujících liniových staveb, v rámci vyváženého energetického mixu. Vláda se rovněž zamyslí nad podporou obnovitelných zdrojů energie včetně podílu biosložky v motorových palivech.


Doprava

V programovém prohlášení nakonec je zachování výše investic do dopravní infrastruktury. Vláda chce pracovat na omezení legislativních limitů pro urychlení výstavby dopravní infrastruktury. Vláda zejména zpružní pravidla v procesu schvalování staveb (za účelem omezení vynucování staveb nesouvisejících s budovanou infrastrukturní stavbou). Pokud to bude legislativně možné a nebude to znamenat nárůst administrativní zátěže, vláda podpoří při zadávání zakázek využívat principu pronájmu staveniště, a to za účelem zrychlení stavby.

Vláda chce odložit zavedení elektronických vinět místo dálničních známek pro osobní automobily do doby přijetí celoevropského řešení nebo výkonového zpoplatnění.

Vláda bude pokračovat ve spolupráci s kraji a obcemi v analýze možností rozšíření mýtného na silnice nižších tříd pro nákladní dopravu.

V oblasti vodní dopravy vláda v kontextu mezinárodních souvislostí a přeshraniční spolupráce zváží možnost financování klíčových staveb pro zlepšení splavnosti Labe, zejména plavebních stupňů Děčín a Přelouč (prodloužení splavnosti do Pardubic).


Územní plánování a stavební řad

Vláda chce navrhnout takové úpravy, které urychlí a zjednoduší povolování staveb zejména staveb veřejné infrastruktury s cílem prosadit v co nejvíce možné míře zásadu „jedna stavba – jeden úřad – jedno rozhodnutí – garantované informace“, tedy aby s ohledem na charakter, vliv a význam stavby o ní bylo rozhodováno tím úřadem veřejné správy, který je oprávněn vydat všechna potřebná stanoviska a vyjádření. Stáhněte si formuláře pro katastr nemovitostí.


Další ekonomické vize

Vláda považuje zpracovatelský průmysl a související služby jako přirozené zdroje trvalého růstu, které mohou přinést prospěch a pracovní místa potřebná k obnovení zdraví a udržitelnosti hospodářství ČR a EU.

Do konce roku 2012 chce vláda završit proces úplné liberalizace českého poštovního trhu. Cílem je příprava právního prostředí, na jehož základě budou odstraněny zbývající bariéry vstupu konkurence na tento trh při zachování stávajícího rozsahu a kvality poštovních služeb.

Vláda chce předložit návrh novely Zákona o vlastnictví bytů a návrh novely Občanského zákoníku s cílem ukončit regulaci nájmů bytů.

Vláda chce podpořit rozvoj ekologického zemědělství, bude podporovat zejména jeho roli v uchování rázu krajiny, zvýšení retenční schopnosti půdy i ve výrobě biopotravin. Při výstavbě zemědělských provozů budou upřednostňovány rekonstrukce „venkovských brownfields". Vláda chce také podpořit rozvoj služeb s vysokou přidanou hodnotou lidské práce, turismus, ekoturistiku a agroturistiku.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT