Novinky v oblasti DPH - omezení daňových podvodů od roku 2011

04.08.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V současné době je v připomínkovém řízení návrh novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, u které se předpokládá nabytí účinnosti k 1.1.2011.

V rámci boje proti daňovým únikům v oblasti DPH jsou v uvedené novele využita opatření Směrnice EU o společném systému DPH. Prvním takovým opatřením je tzv. ručení za daň, které se dotkne prakticky všech odběratelů – plátců DPH. Dále je v novele uveden tzv. režim přenesení povinnosti na příjemce plnění, který se týká pouze vybraných zdanitelných plnění.


Ručení za daň

Uvedený princip by se měl od roku 2011 týkat všech zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku mezi dvěma plátci. Podle tohoto principu ručí za odvod DPH finančnímu úřadu nejen dodavatel (podobně jako doposud), ale i odběratel, a to společně a nerozdílně. V případě, že dodavatel záměrně neodvede DPH finančnímu úřadu bude ručení za daň uplatněno na odběrateli. Důležité je zde slovo „záměrně“, protože správce daně bude zkoumat, jestli odběratel v době uskutečnění zdanitelného plnění věděl nebo mohl vědět o úmyslu dodavatele nesplnit svou daňovou povinnost.

Další povinností odběratele bude doplacení DPH v případě jeho neodvedení dodavatelem, jestliže cena za dodání zboží nebo poskytnutí služby bude bez ekonomického opodstatnění zjevně odchylná od ceny obvyklé. Je tedy na odběrateli, aby v případě pochybností správce daně zdůvodnil rozdíl ceny stanovené a ceny tržní.

Pokud se chcete na něco zeptat, využijte daňovou poradnu.


Režim přenesení daňové povinnosti na příjemce plnění

Tento princip odvodu daně, který je zcela odlišný od dosavadní běžné praxe, by se měl od roku 2011 týkat následujících zdanitelných plnění uskutečněných v tuzemsku mezi dvěma plátci:

  • dodání šrotu a odpadu, včetně jeho zpracování
  • obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů
  • poskytnutí stavebních nebo montážních prací
  • (v jednání je i dodání benzinu nebo nafty nad 1 500 l na jednu dodávku plátci)

V uvedených případech by měl dodavatel vystavit fakturu bez DPH (k dispozici v sekci Formuláře ke stažení). Odběratel na tomto dokladu daň dopočte a v rámci svého daňového přiznání odvede. Zároveň si ve stejném daňovém přiznání uplatní i odpočet daně, pokud má na něj nárok – v plné nebo krácené výši. Tato „novinka“ se zřejmě rychle ujme, protože je výhodná jak pro dodavatele, který není zatížen odvodem DPH finančnímu úřadu, tak pro odběratele, který nemusí čekat na vrácení DPH od finančního úřadu - k vyrovnání daně na vstupu totiž dojde v rámci jednoho daňového přiznání s daní na výstupu, kterou by jinak odběratel zaplatil dodavateli...

Pokud se chcete na něco zeptat, využijte daňovou poradnu.

Autorka pracuje pro společnost TaxPoint, s.r.o. TaxPoint