Dejte si pozor, abyste nemuseli vracet dotační prostředky

26.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Poslední fáze, která chybí k úspěšnému zvládnutí celého dotačního projektu, je monitoring dotačního projektu. Do této části jste zvládli vybrat správný dotační titul, podali jste žádost o dotaci, splnili všechny stanovené podmínky, provedli samotnou realizaci a dostali vyplacenou dotaci.

Samotný monitoring probíhá již během realizace, neboť je ze strany poskytovatele dotace kontrolováno, zda plníte všechny povinnosti, ke kterým jste se při podání žádosti a především při podpisu smlouvy o poskytnutí dotace zavázali. Hlavním cílem monitoringu je průběžně zjišťovat, zda žadatel postupuje v souladu s výchozím plánem a zda jeho vykazované ukazatele splňují stanovená kritéria.


Monitorovací zprávy

Při monitorování jsou vypracovávány průběžné monitorovací zprávy od zahájení realizace projektu. Obsahem těchto zpráv je především poskytnutí informací o průběhu a žadatel ji předkládá vždy po ukončení určité etapy projektu. Závěrečné monitorovací zprávy podává příjemce dotace po dobu udržitelnosti, tj. v průběhu tří, resp. pěti let (dle konkrétního dotačního titulu a Podmínek poskytnutí dotace) následujících po ukončení realizace projektu. Jestliže z monitorovací zprávy vyplyne, že příjemce nedosáhl hodnot, ke kterým se zavázal v Podmínkách, může to být podnětem pro kontrolu na místě. Během doby udržitelnosti musí příjemce dotace plnit nejen závazné hodnoty, ale projekt musí nadále sloužit k účelu, ke kterému byl pořízen, a nesmí být během této doby prodán, změněn nebo zrušen.

Nevíte si rady? Využijte naši dotační poradnu.


V případě problémů se nevyhnete kontrole

Kontrolu na místě mohou vykonávat pracovníci pověřených institucí (např. CzechInvest, MPO, MŽP a další, dle dotačního titulu), přičemž příjemce musí být o této kontrole vyrozuměn minimálně 48 hodin před jejím konáním. V průběhu kontroly jsou zjišťovány základní údaje a vyhodnoceny účetní, zadávací a technické dokumentace k projektu. Výsledkem je Protokol o výsledku kontroly na místě je zhodnocení stavu včetně uvedení zjištěných závad včetně termínu, do kdy je příjemce povinen nedostatky odstranit.

Po vyplacení dotace je možné se setkat také s následnou kontrolou, kterou provádí u vybraných projektů příslušný odbor Poskytovatele dotace. Kontroluje se především splnění všech náležitostí, ke kterým se příjemce zavázal a především požadavek udržitelnosti projektu po dobu 3, resp. 5 let. Posledním typem kontroly je vnější kontrola, kterou provádí např. Nejvyšší kontrolní úřad ČR, Ministerstvo financí, Finanční úřad, Evropská komise či Evropský účetní dvůr.


Jde především o splnění závazných ukazatelů

Při podávání žádosti o dotaci je třeba se dobře seznámit se všemi závaznými a monitorovacími ukazateli, neboť jejich plnění je poskytovatelem dotace požadováno. Závazné ukazatele (např. celková kapacita školicího střediska) musejí být splněny nejpozději v den ukončení realizace projektu a to na 100 %. Nelze tedy požadovat u těchto ukazatelů výjimku či snížení. Závazné ukazatele si nastavuje každý žadatel o dotaci sám, proto je velmi důležité je řádné zvážit, aby pak mohly být splněny.


Pozor na souběh dotací

U některých vybraných programů je potřeba dát pozor na souběh dotací. Při výběru vhodného dotačního titulu je v jednotlivých podmínkách uvedeno, zda je povolena účast v dalších programech podpory a co musí být splněno (např. kumulace podpory nesmí překročit určitou hranici). Principem tohoto je vytvářet rovné podmínky pro žadatele a rovnoměrně rozložit finančních prostředků mezi podnikatele. Podmínka vylučující "souběh dotací" znamená, že žádný projekt spoluhrazený ze strukturálních fondů nelze podporovat současně v rámci více cílů politiky hospodářské a sociální soudržnosti. Financování projektu ze strukturálních fondů vylučuje možnost čerpání finančních prostředků na stejný projekt z dalších národních nebo zahraničních programů.

Všechny díly seriálu najdete v sekci Seriály.

Autoři pracují pro společnost RENARDS.

RENARDS

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT