Názory ceské verejnosti na práva lidí s homosexuální orientací

16.07.2010 | , CVVM
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


12.7. 2010 V květnu 2010 byl do pravidelného šetření Naše společnost zařazen blok otázek týkající se hodnot a též občanských práv. V rámci těchto dotazů byly zjišťovány i názory na toleranci společnosti k homosexuálům a na práva homosexuálních mužů a žen.

Mínění o toleranci obyvatel České republiky k homosexuálním mužům a ženám bylo zjišťováno otázkou směrovanou na bližší okolí – město či obec. Respondenti se měli vyjádřit, zda by přiznání homosexuality způsobilo potíže v soužití s ostatními lidmi ve městě či obci. V české populaci převládá názor, že otevřená deklarace homosexuality by vedla k těžkostem v rámci daného města, zastává ho 52 % lidí, 16 % je o tom přesvědčeno poměrně pevně (výpovědi rozhodně způsobí). Ovšem nemalá část, dvě pětiny, si naopak myslí, že by k žádným obtížím nedošlo. Ve srovnání s předešlými šetřeními v letech 2008 a 2009 nedošlo v názorech obyvatel na toleranci k homosexualitě k výrazným změnám.

Názory občanů na toleranci k homosexualitě se neliší podle pohlaví, vzdělání nebo životní úrovně lidí. Ani z hlediska věku nelze pozorovat zásadní rozdíly, jistou odlišnost vykazuje pouze skupina mladých ve věku 15 – 19 let, kteří se k otázce častěji neumí vyjádřit (volí odpověď nevím), a zároveň jsou o něco méně přesvědčeni, že přiznání homosexuality dotyčnému způsobí problémy v soužití s ostatními. Mírně odlišně nahlížejí na toleranci svých spoluobčanů i lidé z ruzně velkých sídel. Velikost obce byla v tomto případě určena nikoliv objektivně, tedy počtem obyvatel, ale subjektivně (velké město, středně velké město, malé město apod.). V takto určené velikosti obce je vidět, že lidé z menších sídel si o něco častěji myslí, že přiznání homosexuality způsobí problémy v soužití, lidé z větších měst tuto odpověď volí v o něco menší míře. Jisté rozdíly v názorech se projevily i podle toho, zda lidé osobně znají někoho s homosexuální orientací. Ti, kteří říkají, že někoho takového znají, se o něco častěji domnívají, že přiznání k homosexualitě problémy nezpůsobí, ti, co deklarují neznalost, jsou naopak o něco více přesvědčeni, že to problémy způsobit může, přičemž rozdíly se projevují především v rozhodných variantách odpovědí.