Tauber: Manažeři musí mít jasnou vizi a realistický podnikatelský záměr

12.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Jedná se o alternativní formu poskytování kapitálu k investičním nebo dlouhodobým úvěrům, říká o private equity a venture capital Jan Tauber, generální ředitel společnosti Genesis Capital.


S Janem Tauberem, generálním ředitelem společnosti Genesis Capital, jsme si povídali o private equity a venture capital v ČR a společnosti Genesis Capital.

V ČR už existuje fungující síť investorů sdružených v CVCA? Popište, prosím, co podnikům a podnikatelům vlastně nabízíte?

Nejprve bych poněkud upřesnil Vaši otázku. Česká asociace rozvojového a rizikového kapitálu (Czech Venture Capital Association – CVCA) není rozhodně sítí investorů. CVCA pouze sdružuje společnosti, které se v České republice zabývají investováním finančních prostředků investorů do základního kapitálu, respektive majetkových účastí či obchodních podílů českých firem. Společnosti investující rozvojový nebo rizikový kapitál (private equity/venture capital firms) v České republice nejsou spolu propojeny; pouze se volně sdružují v zájmové organizaci, kterou je CVCA.

Podnikatelům a firmám nabízíme v současném prostředí charatkerizovaném poměrně obtížným přístupem ke standardnímu bankovnímu financování kapitál na jejich rozvoj (growth capital), případně na jejich odkupy (buy-outs). Jedná se o alternativní formu poskytování kapitálu k investičním nebo dlouhodobým úvěrům, jež podniky poptávají většinou u obchodních bank.

Například fond Genesis Private Equity Fund II (GPEF II), spravovaný a řízený naší společností Genesis Capital, je zaměřen na střední a malé podniky s růstovým potenciálem a s prokazatelně úspěšnou minulostí. Jako všeobecně zaměřený fond investujeme a budeme investovat do různých odvětví ekonomiky jako je zpracovatelský průmysl, energetika, průmyslové a obchodní služby, maloobchod, informační technologie, telekomunikace a média.

Jaké jsou Vaše požadavky na podnikatele? Jací musí být, aby Vás zaujali?

Pro nás jsou zajímaví pouze ti vlastníci podniků, kteří mají buďto zájem své společnosti prodat, nebo hledají rozvojový kapitál pro urychlení růstu svých firem, přičemž tento růst nelze vzhledem k jejich finanční situaci a nedostatečné robustnosti jejich rozvah financovat pouze formou dluhového financování. Kromě vlastníků podniků jsou pro úspěch našich investic klíčoví vrcholoví manažeři firem, kam investujeme. GPEF II podporuje společnosti s osvědčenými manažerskými týmy, které ve společnosti již působily před kapitálovým vstupem Genesis Capital, nebo do nich nastoupili v souvislosti s investicí. Tito manažeři musí mít jasnou vizi a realistický podnikatelský záměr budoucího rozvoje firmy.

Změnili jste tyto požadavky během „krizových“ let?

Ne. Pouze jsme důsledně aplikovali naše osvědčená kritéria. Opakuji: dobrý management je klíčem pro úspěch našich investic. Proto se snažíme zapojit management společnosti také jako minoritního spoluinvestora spolu s fondem a tím umožnit vrcholovým manažerům podílet se na výsledcích zvyšování hodnoty společnosti. Tyto zásady se v krizi nemění.

A změnili jste nějakým způsobem ochranu Vašich investic?

Investice chráníme jednak standardními opatřením obsaženými v investiční dokumentaci a ve smlouvách. V této souvislosti nelze opomenout, že při investování formou rozvojového kapitálu zůstávají investované prostředky ve společnosti, přičemž původní majitelé často ve firmě zůstávají a dál ji vedou a rozvíjí. V případě financování odkupů firem (buy out) jsou investované prostředky použity na vyplacení předchozích majitelů nebo podnikatelů. Ve všech případech kontrolují manažeři fondu rozvojového a rizikového kapitálu „zainvestované“ společnosti prostřednictvím zástupců v představenstvu nebo dozorčí radě. V oblasti financování odkupů se v poslední době prosazuje zajímavý trend – financování prodejů souvisejcících s vyřešením nástupnictví. Jedná se o situace, ve kterých se majitel nebo skupina spolumajitelů rozhodne odejít ze společnosti, kterou po mnoho let úspěšně budovali. Takové investice poskytují vlastníkům možnost, jak zhodnotit výsledky jejich dlouholetého úsilí a zároveň zajistit kontinuitu rozvoje společnosti a její další růst.

Zásadně neinvestujete do nemovitostí, zbrojního průmyslu, hazardních her, zábavy pro dospělé a tabákových výrobků a lihovin. Je to častý postoj?

Tato záležitost závisí na investorech do daného fondu rozvojového kapitálu. V případě fondu GPEF II spravovaného společností Genesis Capital tomu tak je, neboť jeho investory jsou renomované finanční instituce jako Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD), Česká spořitelna, Gimv (prestižní belgická firma rozvojového kapitálu) a další velká evropská banka. Tyto instituce, zejména EBRD, vyloučení „citlivých“ segmentů z investičního záběru a politiky našich fondů požadují.

V roce 2008 se nejvíce investovalo do sektoru IT/telekomunikace/internet a výroby zdravotních prostředků. Zůstal tento trend zachován i v roce 2009 a je o tyto obory pořád zájem i v letošním roce?

Český trh je relativně malým trhem a investic rozvojového a rizikové kapitálu není tolik, aby se dalo smysluplně hovořit o odvětvových preferencích či trendech v investování. Statistiky, na které se odvoláváte, mají velmi omezenou vypovídací schopnost, proto společnosti jako Genesis Capital spravují a řídí většinou všeobecně zaměřené fondy přes všechny hlavní sektory ekonomiky.

Co obory jako podnikové a průmyslové produkty, stavebnictví, maloobchod, které měly významný podíl v portfoliu investorů a zároveň v roce 2009 utrpěly propad tržeb? Mají i tyto podnikatelé šanci?

Na to jsem již nepřímo odpověděl v předchozí otázce. Ano, majitelé a manažeři těchto podniků mají šanci získat kapitál z fondů rozvojového kapitálu všeobecně a z našeho fondu GPEF II naprosto konkrétně. Je jen třeba se na nás obrátit a předložit smysluplný investiční příběh, který by vedl ke společném úspěchu, to znamená v horizontu čtyřech až pěti let k dynamickému rozvoji a zhodnocení daného podniku.

Jaký vývoj private equity očekáváte v dalších letech v ČR, potažmo v celém regionu CEE?

Problémem v České republice je získat institucionální investory do fondů „private equity“, jež jsou zaměřeny na malé a střední podniky. V tomto směru neočekávám dramatický vývoj. Nejprve je nezbytné zajistit současným investorům dobré zhodnocení jejich investic v českých společnostech, a teprve na základě pozitivních výsledků získat zdroje pro tuto formu investování. V oblasti malých a středních podniků, o které se opakovaně hovoří v nejrůznějších frázích a obecných prohlášeních jako nejdůležitější sféře pro vytváření nových pracovních příležitostí a předpokladů hospodářského růstu, by investice do základního kapitálu (private equity) měly hrát mnohem důležitější roli než tomu bylo doposud. V krátkém období však podle mého názoru k podstatné změně nedojde. A v dlouhém časovém horizontu budeme všichni mrtvi, jak říkával s oblibou John Maynard Keynes.

Děkuji za rozhovor,
Karel Pospíšilík