Jak se vyplácí dotace

12.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Posledních pět dílů tohoto mini seriálu o dotacích se věnovalo identifikaci vhodného dotačního titulu, podání projektu a realizaci projektového záměru žadatelem. V tomto díle se zaměříme již na vlastní podstatu celé této administrativně náročné procedury, a to VYPLACENÍ DOTACE. Vyplacení dotace z OPPI je tedy posledním krokem, který musí žadatel o dotaci podstoupit, aby bylo dosaženo jeho vysněného cíle „získání finančních prostředků“.

Vypracování žádosti o platbu

Celý proces, označovaný jako „vyplacení dotace“, zahrnuje několik základních kroků, které musí žadatel absolvovat před finálním obdržením dotace na svůj bankovní účet. Prvním krokem na straně žadatele je vypracování dokumentu „Žádost o platbu“. Žádost o platbu je podávána po realizaci celého projektu žadatelem nebo po ukončení etapy projektu. Uvedený dokument je přístupný žadatelům v elektronické podobě v dobře známém systému eAccount . Žádost o platbu žadatel posílá zároveň v listinné podobě ke kontrole agenturou CzechInvest. Vlastní vyhotovení dokumentu není nikterak složité, nicméně velmi časově náročné a klade značné požadavky na zpracovatele z pohledu puntičkářské práce. Žadatel současně musí mít na paměti, že žádost o platbu musí být podána nejpozději do 6 měsíců od plánovaného data ukončení realizace projektu. Zpracovatel žádosti musí zajistit zejména:

 • účetní doklady, jimiž prokazuje např. pořízení dlouhodobého majetku,
 • úhradové doklady, prokazující zaplacení účetního dokladu,
 • kopie kupních smluv a objednávek,
 • kopii smlouvy o bankovním účtu,
 • originál plné moci opravňující k podpisu žádosti o platbu,
 • kopii spisu výběrového řízení,
 • další dokumenty dle specifika dotačního titulu např. fotodokumentace výstavy, leták, fotodokumentace povinné publicity, aj.


Předání žádosti o platbu

Formálně správná a kompletní žádost o platbu je předána jak v elektronické podobě (opět s využitím systému eAccount), tak v písemné podobě (žadatel zasílá tištěnou podobu žádosti o platbu včetně příloh) agentuře Czechinvest k autorizaci. V případě, že se nezjistí žádné nedostatky, je předána dokumentace na Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ke schválení a následnému proplacení dotace.

Zajímavé dotační tituly najdete v sekci Dotace.


Když se zjistí nedostatky v žádosti

Jsou-li však na straně CzechInvestu nalezeny v žádosti o platbu nedostatky, předá ji elektronicky zpět na stranu žadatele s požadavkem na jejich doplnění/vysvětlení. Žadatel ji doplní a opět elektronicky podá „na stranu hodnotitele“. Doba, po kterou bude mít žadatel Žádost o platbu „na své straně“ k doplnění, nesmí přesáhnout 3 měsíce. V opačném případ, má poskytovatel dotace právo na krácení nebo neproplacení celé dotace.


Nejčastější chyby

A jaké jsou tedy nejčastější chyby, které se objevují v Žádosti o platbu?

 • Úhradový doklad neobsahuje jednoznačnou identifikaci a provázanost s účetním dokladem (nejčastěji variabilní symbol),
 • Žadatel si zahrne DPH do způsobilých výdajů projektu (plátce daně nemůže DPH v dotaci uplatňovat),
 • V případě, kdy Žádost o platbu podává jiná osoba, než-li žadatel, není doložena plná moc k podání Žádosti o platbu touto osobou,
 • K Žádosti o platbu nejsou doloženy všechny povinné přílohy/do elektronické Žádosti nejsou zapsány všechny povinné přílohy,
 • Chybný zápis měny účetního dokladu nebo úhrady (Pokud je faktura vystavena v EUR a hrazena v CZK, žadatel chybně napíše měnu účetního dokladu CZK, protože v té měně byla provedena úhrada).


Vyplacení dotačních prostředků

Pokud je celý proces vyhodnocení žádosti o platbu ze strany poskytovatele ukončen, dochází k poukázání finančních prostředků na bankovní účet žadatele. Finanční prostředky z dotačního titulu obdrží žadatel až po zrealizování projektu nikoliv předem! Bankovním účtem je rozuměn bankovní účet vedený na jméno žadatele, kdy smlouva o zřízení bankovního účtu je nedílnou součástí žádosti o platbu.

Informace o monitoringu dotace se dozvíte v příštím díle. Všechny díly najdete v sekci Seriály.

Autoři pracují pro společnost RENARDS.

RENARDS

Nevíte si rady? Využijte naší dotační poradnu.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT