Firemní poradna: Jak na likvidaci společnosti

09.06.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Likvidace společnosti nemusí být vždy neúspěchem, někdy se může jednat o přirozené ukončení podnikatelských aktivit.

Průběh likvidace

Otázka: Rád bych ukočnil své podnikání. Podnikám pod s.r.o. Jak toho mohu dosáhnout?

Odpověď:

(1) Pokud jste v úpadku - tzn. pokud máte více věřitelů a závazky převyšují majetek nebo máte peněžité závazky po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a tyto závazky nejste schopen plnit, pak máte ze zákona povinnost prohlásit na svůj podnik úpadek. Pak proběhne insolvenční řízení s následným konkurzem. Více v průvodci Zánik podniku.

(2) Pokud nesplňujete popis dle bodu 1, máte možnost ukončit své podnikání standardní cestou. Podle § 152 Obchodního zákoníku "pokud nesvěřuje společenská smlouva rozhodnutí o zrušení společnosti do působnosti valné hromady, zrušuje se společnost dohodou všech společníků, jež musí mít formu notářského zápisu." V tomto rozhodnutí se určí, k jakému dni se podnik zrušuje. To je tedy věc první, rozhodnutí ověřené notářem.

(3) Dále se musíte rozhodnout, zda provedete likvidaci (tj. majetek se prodá a bude vyplacen podíl na likvidačním zůstatku, pokud jste jediným společníkem, pak dostanete celý zůstatek) - více na této adrese, nebo zda provedete zrušení bez likvidace formou převodu jmění na společníka s tím, že přebíráte i všechna práva a povinnosti - více na této adrese. Patrně si vyberete zrušení s likvidací. Jen upozorním, že likvidace je standardní proces ukončení podnikání, a likvidátorem se může stát i jednatel.

(4) Po zrušení následuje zánik, tj. výmaz z obchodního rejstříku, formulář najdete v sekci Formuláře ke stažení. Výmaz z obchodního rejtříku neznamená, že se zbavíte povinnosti uhradit závazky. K žádosti o výmaz je třeba mít souhlas správce daně, tedy FÚ (viz § 35 odst. 2 zákona o sprívě daní a poplatků).

(5) Také byste měl zrušit živnostenské oprávnění na ŽÚ, ukončení činnosti je třeba také oznámit na FÚ, zdravotní pojišťovně a ČSSZ.

Vstup do firemní poradny


Nedostatečný majetek

Otázka: S.r.o. podává návrh na zápis společnosti do likvidace do Obchodního rejstříku. Jak může proběhnout konkurz, když naše společnost nemá 50.000 Kč na náklady konkurzu?

Odpověď: 

(1) Pravděpodobně mluvíte o insolvenčním návrhu s následným konkurzem.

(2) Jednou z možností, jak zrušit konkurz, je nedostatečný majetek podniku. Pak je možné podnik vymazat z obchodního rejstříku.

(3) Záloha na náklady řízení může být i nula, 50.000 Kč je maximální výše (§ 108 insolvenčního zákona). Soud může po vás tuto zálohu vymáhat nebo podle § 144 může zamítnout insolvenční návrh pro nedostatek majetku. Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu pro nedostatek majetku je pak podkladem pro výmaz dlužníka z obchodního rejstříku.

Vstup do firemní poradny


Vymáhání pohledávek

Otázka: Jakým způsobem domáhá likvidátor pohledávku?

Odpověď: V případě, že vstoupí společnost do likvidace, její závazky vůči věřitelům tímto v žádném případě nezanikají. Věřitelé však musí své pohledávky do likvidace přihlásit, aby mohly být z majetku společnosti likvidátorem uspokojeny.

Vstup do firemní poradny


Podnikání během řízení

Otázka:Smí společnost v likvidaci provozovat dál obchodní činnost?. Co smí taková společnost z hlediska aktivit vyvíjet? Mám na mysli společnost očistit a napravit podmínky, aby byla likvidace zrušena?

Odpověď: V § 72 odst. 1 obchodního zákoníku je specifikována činnost likvidátora jednajícího za likvidovanou společnost: „Likvidátor činí jménem společnosti jen úkony směřující k likvidaci společnosti. Při výkonu této působnosti plní závazky společnosti, uplatňuje pohledávky a přijímá plnění, zastupuje společnost před soudy a jinými orgány, uzavírá smíry a dohody o změně a zániku práv a závazků a vykonává práva společnosti. Nové smlouvy může uzavírat jen v souvislosti s ukončením nevyřízených obchodů, nebo je-li to potřebné k zachování hodnoty majetku společnosti nebo k jeho využití, nejedná-li se o pokračování v provozu podniku. Likvidátor je oprávněn jednat jménem společnosti též ve věcech zápisu do obchodního rejstříku.“

Vstup do firemní poradny

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.