Kde se ty dotace berou?

06.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Dotace jsou velmi zajímavé téma z oblasti financování firem. Proto se v prvním seriálu budeme věnovat právě tomuto tématu, v prvním díle seriálu probereme základní otázky dotačního financování.

Tento seriál jsme připravili se společností RENARDS, která se dotacemi z evropských a českých zdrojů zabývá a která s námi bude spolupracovat na dotační poradně. Postupně probereme všechny fáze dotačního procesu od výběru dotace až po realizaci a monitoring dotačního projektu.


Dotace jako velké téma

V posledních letech málokteré téma v oblasti financí propojuje všechny sektory společnosti, jako jsou dotace. Vedle organizací veřejné sféry, samosprávy, neziskovek a třeba občanů, je část dotačního balíku určena také podnikatelům. Ač již dotační tituly pro podnikatele běží mnoho let a od roku 2004 se jedná také o velký objem peněz, patří veřejná podpora podnikatelům stále mezi témata záhadná, hodně prezentovaná a zároveň málo objasňovaná. Proto jsme pro vás připravili seriál „Dotační kuchařka“, který vás nechá nahlédnout pod pokličku dotačního hrnce.

Dotace jsou jednou z forem veřejné podpory, jsou však i v odborných kruzích používány jako synonymum veřejné podpory, tedy podpory jakýmkoliv subjektům ze strany státu či v posledních letech ze strany EU. Proto také pro zjednodušení budeme používat slovo „dotace“ jako univerzální pojem „Dotační kuchařky“.

Jak již bylo uvedeno, dotace jsou poskytovány z veřejných zdrojů. Podnikatelů se nejvíce týkají zdroje dva: státní rozpočet a všude skloňované strukturální fondy. Na počátku všech dotačních titulů pro podnikatele již v 90. letech stály poměrně chudé zdroje národní. Na začátku nového století jsme jako kandidátská země na vstup EU měli možnost čerpat již větší objem dotací z Bruselu. Od roku 2004 se nás jako plnohodnotných členů již naplno týkají strukturální fondy. Zcela logicky s přílivem dalších a dalších evropských peněz klesá množství i faktický význam národních zdrojů.


Programovací období 2007-2013

Z pohledu rozdělování peněz z evropských fondů se nyní nacházíme v programovacím období 2007-2013. V tomto období je pro české podnikatele nachystáno k rozdělení více jak 100 mld. Kč. Ovšem tak jako skoro všechno, má i rozdělování svá pravidla. O těchto pravidlech nejvíce rozhodují poskytovatelé dotací, v případě podnikatelů jsou to zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo práce a sociálních věcí a krajské úřady (resp. jejich regionální rady). Pravidla pro poskytování dotací jsou stanovena v základních dokumentech, kterým se říká operační programy. Proto se setkáváte s divokými zkratkami OPPI, PRV, OPŽP, OPLZZ, ROP* apod. Aby toho nebylo málo, tak se každý operační program dělí na mnoho opatření, priorit či os, které jsou dále rozváděny do jednotlivých programů či podopatření.


Sledujte vyhlášení výzev

Co však podnikatele nejvíce zajímá, není složitá struktura programů, ale jsou to jejich výzvy. Tedy období, kdy jsou dané programy otevřeny pro podávání žádostí o dotace. Bývají otevírány obvykle na několik týdnů až měsíců, některé jsou otevřeny nepřetržitě, drtivá většina je vyhlašována opakovaně. Například program INOVACE má v současné době vyhlášenu již 4. výzvu, která bude trvat několik měsíců. Vyhlašování výzev se mezi jednotlivými dotačními programy liší, v Programu Rozvoje venkova se výzvy pro stejná opatření opakují pravidelně jednou ročně ve stejnou dobu (blíží se červnová výzva pro potravináře), jinde reaguje vyhlášení výzev na aktuální potřeby žadatelů a celkovou ekonomickou situaci (urychlení výzev programu ROZVOJ a INOVACE v rámci OPPI). V zásadě lze konstatovat, že každá výzva je vyhlášena s takovým předstihem, aby bylo možno se do ní včas přihlásit a připravit všechny potřebné dokumenty pro hodnocení žádosti. Musíme ale připustit, že existují i takové výzvy, které jsou natolik krátké či náročné na zpracování dokumentace, že se jich mohou účastnit jen žadatelé dlouhodobě připravení či ti, kteří opráší projekt ze šuplíku. Přehled některých "dotací" najdete v sekci Podpory a dotace.

* OPPI = Operační program Podnikání a inovace, PRV= Program rozvoje venkova, OPLZZ = Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost, ROP = Regionální operační program.

Autor pracuje pro společnost RENARDS.

RENARDS