Založení soukromé mateřské školky

03.05.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Poslední roky byly v Česku ve znamení boomu porodnosti, školek je přitom málo. Téma soukromých školek se tak stává stále aktuálnější.

Pokud uvažujete o založení mateřské školky, máte dvě možností. Buď ji zakládat jako čistě soukromou mateřskou školku, jejíž právní forma bývá s.r.o. nebo bude jejím zřizovatelem obec či kraj. V tomto článku se zaměříme na první případ, tedy na soukromé mateřské školky.


Odborná způsobilost

Nejprve je třeba zvážit, zda vůbec jako zřizovatel a majitel školky, mohu získat příslušné živnostenské oprávnění.

Děti do tří let věku

Pokud se jedná o dětí do tří let věku, pak se jedná o vázanou živnost Péče o dítě do tří let věku. V případě vázané živnosti je zapotřebí kromě všeobecných podmínek (18 let, právní způsobilost a trestní bezúhonnost) také odborná způsobilost. A to odborná způsobilost k výkonu povolání:

  • všeobecné sestry (§ 5 zákona č. 96/2004, o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče) nebo zdravotnického asistenta (§ 29) nebo ošetřovatele (§ 36) nebo porodní asistentky (§ 6) nebo záchranáře (§ 18),
  • sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních službách podle zákona o sociálních službách (toto řeší § 110 odst. 4 a 6, § 116 odst. 5 a § 117 zákona č. 108/2006, o sociálních službách).

Pokud takové vzdělání nemáte, můžete využít institut odpovědného zástupce.

Individuální péče

Pokud bude školka nabízet i individuální péči. Je třeba uvažovat o volné živnosti Poskytování služeb pro rodinu a domácnost. Volná živnost nevyžaduje žádné vzdělání, stačí splnit jen všeobecné podmínky (viz výše).

 

Děti od tří let věku

Tuto je možné provádět pod volnou živností Mimoškolní výchova a vzdělávání, pořádání kurzů, školení, včetně lektorské činnosti. Obsahem živnosti je výchova dětí nad tři roky věku v předškolních zařízeních, výuka v soukromých školách a zařízeních sloužících odbornému vzdělávání, pokud tato nejsou zařazena do rejstříku škol a školských zařízení.

Obsahem živností je i výuka jazyků, výuku hry na hudební nástroj, výtvarného umění (malířství, sochařství, umělecké fotografie a podobně), baletu, uměleckého tance, herectví atd., takže v rámci této živnosti lze nabízet i kroužky a různé zájmové aktivity.


Dotace

Pokud je MŠ čistě soukromým zařízením, které vzniklo na základě živnostenského oprávnění a nepodléhá síti Ministerstva školství ČR, nemá nárok na žádné dotace ani příspěvky tohoto ministerstva. V opačném případě se může zajímat o Program na podporu činnosti občanských sdružení působících v oblasti předškolního, základního, středního a základního uměleckého vzdělávání.

Dotace je ale možné získat například z rozpočtu kraje nebo obce. Dále pak z programu ZÁRUKA (záruky za provozní úvěry). Pokud je MŠ na venkově je možné usilovat o prostředky z Programu rozvoje venkova - III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje.


Administrativa založení MŠ

Vázaná i volná živnost je tzv. ohlašovací, takže v tomto případě stačí živnost ohlásit, využijete k tomu například Jednotný registrační formulář pro fyzické osoby (ke stažení v sekci Užitečné nástroje). Tento formulář odevzdáte například na Czechpointu.


Vzdělávací program, provozní a školní řád

Výhodou soukromých mateřských školek je, že nemusí dodržovat přesně vzdělávací rámce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Zodpovědní provozovatelé těchto školek ale bude čerpat z tohoto rámce a přizpůsobí si ji svým potřebám, jak by oni chtěli školku řídit. Vzdělávací program pro předškolní vzdělávání je ke stažení na stránkách MŠMT.

Každá školka by také měla mít svůj provozní a školní řád. V provozním rádu se určuje denním režim, tedy kdy děti mají přijít do školky a kdy musí odejít, kdy se podává dopolední a odpolední svačina a oběd, kdy začínají jaké aktivity atp. Zákon č. 14/2005, o předškolním vzdělávání umožňuje zřizovat mateřské školy s celodenním (déle než 6,5 hodiny denně, nejdéle však 12 hodin denně), polodenním (nejdéle 6,5 hodiny denně) a internátním provozem (vzdělávání i noční péči).

Školní řád pak hodně připomíná stanovy obchodní společnosti, definuje provozovatele, vymezuje proces schválení nástupu dítěte, práva a povinnosti rodičů, chování zaměstnanců, způsob placení školného atd.


Stravování

Stravování se řídí vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Ta rozlišuje mezi školní jídelnou (vydává jídla, která sama připravuje) a výdejnou (vydává jídla, která připravuje jiný provozovatel stravovacích služeb). Takže mateřská školka nemusí mít svoji vlastní kuchyni.


Počet dětí ve třídě

Podle vyhlášky č. 14/2005, o předškolním vzdělávání mateřská školka s jednou třídou má nejméně 15 dětí, mateřská školka se dvěma a více třídami má nejméně v průměru 18 dětí ve třídě. Třída mateřské školky se přitom naplňuje do počtu 24 dětí. Třída, ve které jsou zařazeny děti se zdravotním postižením, má nejméně 12 dětí a naplňuje se do počtu 19 dětí.


Hygienické normy

Hygienické požadavky na školky upravuje vyhláška 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Především se řeší uspořádání stavby, vybavení nábytkem, zásobování vodou, úklid, regulace denního světla atp. Pro bližší poznání této problematiky je zapotřebí se detailně seznámit s příslušným zákonem.


Školné

V případě žádných příspěvků od MŠMT musí být školné o něco vyšší než ve „veřejných“ mateřských školkách. Měsíční poplatky se liší dle docházky, bohatosti výuky, počtu dětí atd. Měsíční poplatek za jedno dítě s docházkou pět dnů v týdnu bez speciální výuky cizího jazyka či jiné specifické aktivity se pohybuje od 4 do 7 tisíc korun.


Reference

Pokud se chcete zeptat na zcela konkrétní věc ohledně zřízení mateřské školky, můžete oslovit už fungující školku například z vašeho regionu.


Související zákony

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 43/2006 Sb.

Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých

Vyhláška č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

Zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT