Co jsou to účetní standardy?

06.11.2009 | , Finance.cz
FIRMY


Ve všech vyspělých zemích světa se společnosti při vedení finančního účetnictví musí řídit určitými pravidly – účetními standardy.

V účetních standardech je stanoven obsah a forma finančních výkazů účetní závěrky. Hlavním cílem účetních standardů je, aby všechny společnosti používali stejné účetní metody a jejich finanční výkazy v jednotlivých letech byly porovnatelné.

Účetní standardy v Česku samozřejmě respektují daňové zákony a obchodní zákoník. České účetní standardy jsou, na rozdíl od některých zemí, součástí české legislativy. Registr českých účetních standardů vede Ministerstvo financí a oznamuje je ve Finančním zpravodaji.

Účelem tvorby a vydávání Českých účetních standardů (ČÚS) je dle § 36 zákona o účetnictví docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami. Obsahem standardů je popis účetních metod nebo postupů účtování. Obsah standardů nesmí být v rozporu s ustanoveními zákona o účetnictví a ostatních právních předpisů ani obcházet jejich účet. Použití standardů účetními jednotkami se považuje za plnění ustanovení o účetních metodách dle zákona o účetnictví.

Seznam standardů

  • standardy pro podnikatele (upraveny vyhláškou 500/2002 Sb.)
  • standardy pro banky a jiné finanční instituce (upraveny vyhláškou 501/2002 Sb.)
  • standardy pro pojišťovny (upraveny vyhláškou 502/2002 Sb.)
  • standardy pro zdravotní pojišťovny (upraveny vyhláškou 503/2002 Sb.)
  • standardy pro nepodnikatelské subjekty (upraveny vyhláškou 504/2002 Sb.)
  • standardy pro územní samosprávné celky, příspěvkové organizace, státní fondy, organizační složky státu (upraveny vyhláškou 505/2002 Sb.)


Jaké standardy jsou důležité pro burzu?

Pokud chce společnost, aby její akcie byly obchodovatelné na burze, tak je nutné vykazovat účetní výkazy nejčastěji dle standardů IFRS (Mezinárodních účetních standardů) nebo pokud chce obchodovat v USA tak je nutné vykazovat účetní výkazy dle všeobecně uznávaných amerických principů US GAAP. Jednotnost vykazování výkazů je nutná pro porovnání jednotlivých firem mezi sebou i pro porovnání jednotlivých let každé společnosti.


Stáhněte si české účetní standardy tak, jak byly zveřejněné ve Finančním zpravodaji v roce 2003, který vydává Ministerstvo financí ČR.


Účetní standardy pro podnikatele

Do konce roku 2003 bylo účetnictví společností a podnikatelů upraveno Postupy účtování pro podnikatele, v současné době musí účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky 500/2002 Sb. dodržovat těchto 23 standardů:


Číslo Název Obsah
001 Účty a zásady účtování na účtech V tomto standardu je upraveno zřizování účtů účetní jednotky, analytických účtů, podrozvahových účtů, účetními zápisy a vnitropodnikovým účetnictvím.
002 Otevírání a uzavírání účetních knih V tomto standardu je upraven postup při otevírání a uzavírání účetních knih.
003 Odložená daň Daňová povinnost odložená vyplývá z rozdílů, které nastávají v momentě odlišného pohledu účetního a daňového na určité položky v účetnictví. V tomto standartu je upraven postup pro účtování těchto rozdílů z titulu odlišného daňového a účetního pohledu.
004 Rezervy V účetnictví položka rezervy obsahuje rezervy podle zvláštních právních předpisů (např. zákon 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmu), rezervu na důchody a podobné závazky, rezervu na daň z příjmu a ostatní rezervy. V tomto standardu jsou upraveny postupy účtování a tvorba rezerv.
005 Opravné položky Opravnými položkami se vyjadřuje přechodné snížení hodnoty majetku za zákonem uvedených podmínek. V tomto standardu jsou upraveny postupy pro jejich tvoření a rozpouštění.
006 Kursové rozdíly V tomto standardu je upraven postup účtování kursových rozdílů, včetně zásad pro jejich správný výpočet.
007 Inventarizační rozdíly a ztráty v rámci norem přirozených úbytků zásob V tomto standardu je upraven postup účtování inventarizačních rozdílů a ztrát v rámci norem přirozených úbytků. Za inventarizační rozdíl se považují výlučně případy, kdy skutečný stav je nižší než stav v účetnictví (manko, popřípadě schodek u peněžních hotovostí a cenin) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem nebo skutečný stav je vyšší než stav v účetnictví (přebytek) a rozdíl mezi těmito stavy nelze prokázat způsobem stanoveným zákonem.
008 Operace s cennými papíry a podíly V tomto standardu je upraven postup účtování směnek, cenných papírů oceňovaných reálnou hodnotou, oceňování ekvivalencí, úrokovým výnosem a přesunem mezi jednotlivými skupinami cenných papírů.
009 Deriváty V tomto standardu je upraven postup účtování derivátů.
010 Zvláštní operace s pohledávkami V tomto standardu je upraven postup účtování při postupném odepisování starých splatných pohledávek (do konce roku 1994). Tyto pohledávky jsou v drtivé většině u všech společností již všechny odepsány.
011 Operace s podnikem V tomto standardu je upraven postup účtování při přeměně podniku, při jeho prodeji nebo jeho části nebo při nájmu podniku nebo jeho části.
012 Změny vlastního kapitálu V tomto standardu je upraven postup pro zvyšování nebo snižování vlastního kapitálu u jednotlivých typů společností (akciové společnosti, družstva, společnost s ručením omezeným, družstvo, komanditní společnost, státní podnik).
013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku, jeho oceňování, odepisování a postup účtování. Upraveno je i vedení dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku.
014 Dlouhodobý finanční majetek V tomto standardu je obsahové vymezení dlouhodobého finančního majetku, jeho oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u dlouhodobého finančního majetku.
015 Zásoby V tomto standardu je obsahové vymezení zásob, jejich oceňování a postup účtování. Upraveno je i vedení analytických a podrozvahových účtů u zásob.
016 Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry V tomto standardu je obsahové vymezení krátkodobého finančního majetku a krátkodobých bankovních úvěrů a postup jejich účtování.
017 Zúčtovací vztahy V tomto standardu je obsahové vymezení zúčtovacích vztahů (především pohledávek a krátkodobých závazků) a postup jejich účtování.
018 Kapitálové účty a dlouhodobé závazky V tomto standardu je obsahové vymezení kapitálových účtů a dlouhodobých závazků a postup jejich účtování.
019 Náklady a výnosy V tomto standardu je obsahové vymezení nákladů (účtové třídy 5) a výnosů (účtové třídy 6) a postup jejich účtování a zásady pro účtování nákladů a výnosů a jejich časové rozlišení.
020 Konsolidace V tomto standardu jsou vymezeny pojmy pro konsolidaci, konsolidační pravidla, charakteristika a etapy plné konsolidace, konsolidace ekvivalenční metodou, konsolidace poměrnou metodou, obecná pravidla, konsolidovaný přehled o finančních tocích.
021 Vyrovnání, nucené vyrovnání, konkurs a likvidace V tomto standardu je upraven postup účtování při vyrovnání, nuceném vyrovnání, konkursu a likvidaci.
022 Inventarizace majetku a závazků při převodech majetku státu na jiné osoby V tomto standardu je upraven postup v účetnictví státního podniku nebo jiné státní organizace, která není organizační složkou státu nebo příspěvkovou organizací, při privatizaci za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.
023 Přehled o peněžních tocích V tomto standardu jsou upraveny základní postupy při sestavování přehledu o peněžních tocích za účelem docílení souladu při používání účetních metod účetními jednotkami.Pomohl vám tento obsah? Dejte mu hodnocení:

Průměrné hodnocení: 0
Hlasováno: 0 krát

Články ze sekce: FIRMYPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.