Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Smlouvy podle obchodního zákoníku

K dispozici máte popisky smluv dle obchodního zákoníku (například kupní smlouvy, smlouvy o dílo, smlouvy o zprostředkování), některé z nich mají vzor ke stažení.

Obsah

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje k provedení určitého díla a objednatel se zavazuje k zaplacení ceny za jeho provedení. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, montáž, údržba, oprava nebo úprava. Cena musí být ve smlouvě dohodnuta, stačí i způsob jejího určení. Pokud tomu tak není, musí z jednání o uzavření smlouvy vyplývat vůle stran uzavřít smlouvu i bez tohoto určení.

Práva a povinnosti smluvních stran

Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době, jinak v době přiměřené s přihlédnutím k povaze díla. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně a není vázán pokyny objednatele, ledaže se k jejich plnění výslovně zavázal.
Pokud nevyplývá ze smlouvy nebo z povahy díla něco jiného, může zhotovitel provést dílo ještě před sjednanou dobou.
Objednatel je povinen provedené dílo převzít.

Další důležitá ustanovení

Objednatel nese nebezpečí škody na věcech, které pořídil k provedení díla, a zůstává jejich vlastníkem až do okamžiku, kdy se zpracováním stanou součástí díla.
Pokud konečné dílo neodpovídá výsledku, který je ve smlouvě, považuje se toto dílo za vadné.
Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání; pokud ale nebezpečí škody na zhotovené věci přechází na objednatele později, je rozhodující doba tohoto přechodu. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. Záruční doba týkající se díla počíná běžet předáním díla.
Pokud byla cena určena na základě rozpočtu,
(1) jehož úplnost není zaručena a pokud zhotoviteli vznikly náklady, které nešlo předvídat v době uzavření smlouvy, může se zhotovitel domáhat přiměřeného zvýšení ceny.
(2) který se považuje za nezávazný, může se zhotovitel domáhat zvýšení ceny o částku, o kterou náklady účelně vynaložené zhotovitelem převýší náklady zahrnuté do rozpočtu.
Objednatel může bez zbytečného odkladu odstoupit od smlouvy, požaduje-li zhotovitel zvýšení ceny o částku přesahující o více než 10 % cenu stanovenou na základě rozpočtu.
Objednatel je ale povinen nahradit zhotoviteli část ceny odpovídající rozsahu částečného provedení díla podle rozpočtu.

Vzor

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo