Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Právní upozornění

Obecné podmínky nakládání s informacemi umístěnými na internetových stránkách www.firemnifinance.cz.


I. Obecná část

 1. Těmito obecnými podmínkami se stanoví pravidla pro získávání a používání informací umístěných na internetových stránkách www.firemnifinance.cz uživateli sítě internet.

 2. Na internetových stránkách www.firemnifinance.cz se umísťují informace významné pro orientaci na tuzemském finančním trhu a uspořádané do příslušného informačního systému. Není-li těmito obecnými podmínkami nebo zvláštními podmínkami provozovatele tohoto informačního systému stanoveno jinak, je přístup k těmto informacím bezplatný.

 3. Provozovatelem informačního systému podle čl. I/2 těchto obecných podmínek je obchodní společnost Finance media a.s., IČ 29185742, se sídlem v Brně, Holandská 3 , 639 00 Brno dále jen "provozovatel". Není-li zákonem nebo těmito obecnými podmínkami dále stanoveno jinak, je tato obchodní společnost zároveň subjektem všech práv, vyplývajících z duševního vlastnictví k informačnímu systému podle čl. I/2 těchto podmínek a k informacím, jež jsou jeho součástí.

 4. Provozovatel čerpá při sběru informací, umístěných na internetových stránkách www.firemnifinance.cz. výhradně z osvědčených zdrojů, které jsou obecně považovány za spolehlivé. Těmito zdroji se přitom rozumí zejména agenturní zpravodajství ČTK, Reuters a Newton IT. Provozovatel tak činí se souhlasem těchto zdrojů, obsaženým v příslušných smlouvách. Informace z agenturních zpravodajství jsou duševním vlastnictvím příslušných agentur se všemi důsledky, které z toho podle našeho právního řádu vyplývají.

 5. S výjimkou nabídky podle čl. II/1 těchto obecných podmínek, nemá zveřejnění příslušných informací na internetových stránkách www.firemnifinance.cz., povahu žádného právního či jiného obdobného úkonu, směřujícího ke vzniku jakéhokoliv právního vztahu mezi uživatelem sítě internet a provozovatelem. V tomto smyslu neodpovídá provozovatel za správnost a úplnost těchto informací, ani za jakékoliv případné škody, vzniklé uživatelům sítě internet v příčinné souvislosti s použitím těchto informací.

 6. Odpovědnost provozovatele za škody, způsobené zveřejněním takových informací, které se neoprávněně dotýkají dobrého jména a pověsti jiných osob, nebo jimiž je naplněna některá ze skutkových podstat nekalé soutěže, není ust. čl.I/4 těchto obecných podmínek nijak dotčena.

 7. Pořizování rozmnoženin internetových stránek www.firemnifinance.cz, včetně informací na nich umístěných, jejich změny a úpravy a jejich rozšiřování bez předchozího písemného souhlasu provozovatele je neoprávněným zásahem do jeho práv, vyplývajících z jeho duševního vlastnictví k příslušnému informačnímu systému a je proto zakázáno. Tímto ustanovením těchto obecných podmínek není nijak dotčeno právo uživatele sítě internet pořídit si kopii příslušné stránky pro svoji osobní potřebu.

 8. Přístup do internetových stránek www.firemnifinance.cz může být ze strany provozovatele zcela nebo zčásti vázán na poskytnutí některých identifikačních údajů o uživateli sítě internet, které mají povahu osobních údajů ve smyslu příslušných ustanovení zák. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, přičemž poskytnutím těchto údajů zároveň subjekt údajů poskytuje svůj výslovný souhlas se zpracováním daných údajů dle zák. 101/2000 Sb. (viz. odst III. - Ochrana osobních údajů)

 9. Provozovatel je povinen osobní údaje podle čl. I/8 těchto obecných podmínek zpracovávat a bezpečně uchovávat plně v souladu s podmínkami stanovenými dle zák. 101/2000 Sb. (viz. odst III. - Ochrana osobních údajů)

 10. Provozovatel je oprávněn činit opatření k průběžné aktualizaci těchto osobních údajů.

 11. Provozovatel je povinen na žádost příslušného uživatele sítě internet informovat tohoto uživatele o druhu a rozsahu osobních údajů, které o tomto uživateli uchovává ve svém informačním systému.


II. Zvláštní část

 1. Součástí stránek www.firemnifinance.cz je také nabídka odborného poradenství, spojeného s poskytováním nebo využíváním služeb tuzemského finančního trhu, nebo nabídka zprostředkování tohoto poradenství. Není-li v jednotlivém případě dohodnuto jinak, poskytuje se toto poradenství za úplatu.

 2. Odpovědi na dotazy uživatelů sítě internet, které byly na základě dohody mezi oběma stranami poskytnuty bezplatně, se po zobecnění umísťují na veřejně přístupných internetových stránkách www.firemnifinance.cz., ostatní odpovědi se doručují výhradně jen na internetové adresy příslušných uživatelů sítě internet.

 3. Příkazní smlouva, jejímž předmětem je poskytnutí odborného poradenství, se považuje za uzavřenou sjednáním podstatných náležitostí této smlouvy ve smyslu ust. par. 724 občanského zákoníku a zaplacením ceny tohoto poradenství na účet provozovatele, a to bez ohledu na to, zda je příkazníkem provozovatel nebo jiná osoba.

 4. V případě poskytnutí odborného poradenství přímo provozovatelem vzniká touto smlouvou přímý právní vztah mezi provozovatelem a příslušným uživatelem sítě internet se všemi právnímu důsledky, které z toho vyplývají, včetně odpovědnosti provozovatele za řádné splnění závazku a za případné škody na majetku příslušného uživatele sítě internet, způsobené porušením závazku provozovatele postupovat při poskytování odborného poradenství s náležitou odbornou péčí. V případě poskytnutí odborného poradenství jinou osobou, než provozovatelem, vzniká touto smlouvou přímý právní vztah mezi touto jinou osobou a příslušným uživatelem sítě internet s tím, že za řádné splnění závazku a za případné škody na majetku příslušného uživatele sítě internet, způsobené zanedbáním náležité odborné péče, odpovídá tato jiná osoba.

 5. Provozovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, významných pro příslušné uživatele sítě internet, s nimiž ho tento uživatel při sjednávání smlouvy o odborném poradenství podle této části těchto obecných podmínek seznámí, vyjma osobnich údajů uživatele, kdy tento zároveň s uzavřením smlouvy o odborném poradenství uděluje též svůj výslovný souhlas se zpracováním svých osobních údajů provozovatelem.

 6. Finance media a.s. využívá zpravodajství z databází ČTK, jejichž obsah je chráněn autorským zákonem. Přepis, šíření, či další zpřístupňování tohoto obsahu či jeho části veřejnosti, a to jakýmkoliv způsobem, je bez předchozího souhlasu ČTK výslovně zakázáno.

 7. Copyright (2003) The Associated Press (AP) - všechna práva vyhrazena. Materiály agentury AP nesmí být dále publikovány, vysílány, přepisovány nebo reditribuovány.


III. Ochrana osobních údajů

 1. Zájemce dobrovolně poskytuje své osobní údaje v rozsahu uvedeném v této sekci správci a zpracovateli údajů - společnosti Finance media a.s., IČ 29185742, sídlem Brno, Holandská 3, PSČ 639 00, zapsané u rejstříkového soudu v Brně, oddíl B, vložka 5951. Poskytnutím výše uvedených údajů zároveň zájemce uděluje správci údajů na dobu neurčitou svůj výslovný souhlas dle zák. č. 101/2000 Sb., v platném znění, ke zpracování těchto údajů ve výše uvedeném rozsahu za účelem jejich zpracování (i) pro plnění zákonných povinností správce, (ii) pro archivační a analytické účely správce, mimo jiné pak pro hodnocení kvality služeb a spokojenosti klientů, a pro optimalizaci poskytování a obsahu služeb, apod., (iii) pro marketingové  obchodní účely správce a pro informování a nabídku dalších služeb správce nebo jeho obchodních partnerů klientům.

 2. Poskytnuté údaje mohou být zpřístupněny pouze:

  a) subjektům oprávněným dle příslušných právních předpisů (např. zák. č. 61/1996 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činností, v platném znění) a za podmínek stanovených takovými předpisy, jako státním orgánům, soudům, soudním exekutorům, apod.,

  b) subjektům, které pro správce nebo pro mateřskou či dceřinou společnost správce  provádějí zpracování dle smlouvy o zpracování osobních údajů, a jenž tak splňují veškeré podmínky a předpoklady pro zpracování a ochranu osobních údajů,

  c) subjektům, které se správcem tvoří podnikatelské či obchodní seskupení, tedy zejména dceřinným společnostem či mateřské společnosti správce, a dále subjektům, jenž jsou dceřinnými či mateřskými společnostmi těchto subjektů.

 3. Uvedené subjekty mohou být také pověřeny zpracováním osobních údajů. Subjekt údajů je oprávněn dle § 12 odst. 2 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, vyžádat si od správce informace, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 4. Jestliže subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu se zákonem nebo s právy subjektu údajů, je subjekt údajů oprávněn domáhat se svých práv a nápravy dle  § 21 zák. č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.


IV. Závěrečná ustanovení

 1. Tyto obecné podmínky lze změnit nebo zrušit pouze jiným obdobným úkonem provozovatele. Právní vztahy mezi provozovatelem a uživatelem sítě internet, vzniklé před změnou nebo zrušením těchto podmínek, se řídí podle jejich znění, platného ke dni vzniku těchto vztahů.

 2. Tyto obecné podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem svého zveřejnění na internetových stránkách provozovatele.


za Finance media a.s.
Ing. Pavel Nesejt, Předseda představenstva

Menu sekce

reklama

Zajímavý obsah

 • Začínáme podnikat

  Začínající podnikatel musí mít jasno, co chce, a nesmí zapomenout na několik věcí.

 • Zákony

  Na co má podnikatel právo a jaké má povinnosti?

 • Formuláře

  Najdete zde více než 150 formulářů na jednom místě.

 • Srovnání produktů

  Na základě našeho srovnání si vyberete ten nejlepší produkt.

 • Firmy a úřady

  Nabízíme více než 20 databází firem a úřadů.

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Články Finance.cz

Zobrazit další články
Články Investujme.cz

Zobrazit další články
Články Studentskéfinance.cz

Zobrazit další články
Články Firemnífinance.cz

Zobrazit další články
Zajímavé štítky

Zobrazit další štítky
Zajímavá témata štítků

Zobrazit další témata štítků
Slovnik.finance.cz

Zobrazit další slova
Finance.cz - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Investice - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Firmy - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Student - zajímavé odkazy

Zobrazit další obsah
Poradna finance.cz

Zobrazit další dotazy
Přihlášení

Zapomněl jsem heslo