Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Část první
Investiční pobídka

§ 1
(1) Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie pro poskytování regionální investiční podpory a podpory zaměstnanosti a vzdělávání1) všeobecné podmínky pro poskytování investiční pobídky , postup při poskytování investičních pobídek a výkon státní správy s tím související za účelem podpory hospodářského rozvoje a vytváření pracovních míst na území České republiky.
(2)Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo") plní oznamovací povinnost o poskytování investiční pobídky podle tohoto zákona vyplývající pro Českou republiku z přímo použitelného předpisu Evropské unie1).

§ 1a Vymezení základních pojmů
(1)Pro účely tohoto zákona se rozumí
a) investiční pobídkou veřejná podpora ve formě
1. slevy na daních z příjmů podle zvláštního právního předpisu12),
2. převodu pozemků včetně související infrastruktury za zvýhodněnou cenu,
3. hmotné podpory vytváření nových pracovních míst podle zvláštního právního předpisu13),
4. hmotné podpory rekvalifikace nebo školení zaměstnanců podle zvláštního právního předpisu13), nebo
5. hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku14) pro strategickou investiční akci,

b) investiční akcí
1. zavedení nebo rozšíření výroby v oborech zpracovatelského průmyslu15),
2. vybudování nebo rozšíření technologického centra, nebo
3. zahájení nebo rozšíření činnosti centra strategických služeb,

c) zahájením prací souvisejících s realizací investiční akce zahájení stavebních prací, zahájení pořizování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku bez nákladů na pořízení dokumentace potřebné pro vydání stavebního povolení či pro ohlášení stavby, nebo učinění právního úkonu zavazujícího k pořízení strojního zařízení16),
d) strategickou investiční akcí

1. investiční akce ve výrobě schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 500 000 000 Kč, z nichž alespoň 250 000 000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení16) určeného pro výrobní účely, a je vytvořeno alespoň 500 nových pracovních míst,
2. investiční akce v oblasti technologických center schválená vládou, přičemž částka způsobilých nákladů je minimálně 200 000 000 Kč, z nichž alespoň 100 000 000 Kč je vynaloženo na pořízení strojního zařízení, a je vytvořeno alespoň 120 nových pracovních míst,

e) technologickým centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na aplikovaný výzkum, vývoj a inovace17) technicky vyspělých výrobků, technologií a výrobních procesů, včetně tvorby a inovace jejich softwaru, za účelem použití ve výrobě a zvýšení přidané hodnoty,
f) centrem pro tvorbu softwaru podnik nebo jeho část se zaměřením na tvorbu nového nebo inovace17) stávajícího softwaru,
g) opravárenským centrem podnik nebo jeho část se zaměřením na opravu technicky vyspělých zařízení, zejména kancelářských strojů a výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřicích přístrojů, letadel a elektronických a řídicích systémů kolejových vozidel, s výjimkou opravy automobilů, autobusů a opravy mechanických částí dopravních prostředků určených k pozemní dopravě,
h) centrem sdílených služeb podnik nebo jeho část se zaměřením na převzetí řízení, provozu a administrace vnitřních činností jako jsou účetnictví, finance, administrace v oblasti lidských zdrojů, marketing nebo řízení informačních systémů, od ovládající nebo ovládané osoby18) nebo od smluvních partnerů, pro které nejsou tyto činnosti předmětem podnikání, s výjimkou ostrahy objektů, tiskařských, stravovacích, úklidových služeb nebo služeb obdobného charakteru,
i) centrem strategických služeb centrum pro tvorbu softwaru, opravárenské centrum nebo centrum sdílených služeb, kdy služby poskytované centrem přesahují území nejméně 2 států,
j) novým pracovním místem pracovní místo, které je vytvořené v přímé souvislosti s investiční akcí, a které znamená nárůst počtu pracovních míst ve srovnání s průměrem za posledních 12 měsíců bezprostředně předcházejících kalendářnímu měsíci, ve kterém bylo vydáno potvrzení podle § 4 odst. 1, a které je obsazené zaměstnancem, který má sjednán pracovní poměr na dobu neurčitou a je občanem České republiky nebo státním příslušníkem jiného členského státu Evropské unie nebo jeho rodinným příslušníkem.

(2)Tento zákon se nevztahuje na služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní a sportovní služby, dále služby zdravotní a sociální, služby dopravní a přepravní, distribuční, logistické, poštovní a kurýrní služby, konzultační a poradenské služby, bankovní, realitní, leasingové služby, služby datových center, služby audiovizuální19), přímý marketing, služby spojené s ochranou životního prostředí a služby agentur práce.
§ 2
(1)Podnikající právnické nebo fyzické osobě lze investiční pobídku poskytnout, pokud prokáže, že může splnit všeobecné podmínky stanovené tímto zákonem, zvláštní podmínky stanovené zvláštními právními předpisy12),13) a podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie1).
(2)Všeobecnými podmínkami jsou
a) realizace investiční akce na území České republiky,
b) šetrnost činností, stavby nebo zařízení k životnímu prostředí4),
c) zahájení prací souvisejících s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,
d) splnění podmínek podle odstavců 3 až 5 nejdéle do 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o příslibu") podle § 5 odst. 4 nebo § 5a.

(3)Všeobecnými podmínkami pro investiční akci ve výrobě dále jsou
a) vynaložení prostředků do oborů zpracovatelského průmyslu15) s výjimkou sektorů, na které se přímo použitelný předpis Evropské unie1) nevztahuje,
b) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. a) nejméně v částce 100 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 50 000 000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které je určeno pro výrobní účely, bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,
c) financování nejméně částky 50 000 000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,
d) zahájení výroby.

(4)Všeobecnými podmínkami pro investiční akci v oblasti technologických center dále jsou
a) pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 1 písm. b) bodu 1 nejméně v částce 10 000 000 Kč, přičemž nejméně částka 5 000 000 Kč musí být vynaložena na pořízení strojního zařízení16), které bylo pořízeno za tržní cenu, nebylo vyrobeno více než 2 roky před pořízením a které nebylo předmětem odpisů,
b) financování nejméně částky 5 000 000 Kč z vlastního kapitálu právnické osoby nebo vlastními prostředky podnikající fyzické osoby; za splnění této podmínky se nepovažuje vynaložení investičních prostředků vytvořených ze zisku dosaženého z investiční akce posuzované pro účely poskytnutí veřejné podpory,
c) vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst.

(5)Všeobecnou podmínkou pro investiční akci v oblasti center strategických služeb je dále vytvoření a obsazení minimálně 40 nových pracovních míst v případě center pro tvorbu softwaru, nebo vytvoření a obsazení minimálně 100 nových pracovních míst v případě opravárenských center a center sdílených služeb.
(6)Do částek podle odstavce 3 písm. b) a odstavce 4 písm. a) se nezahrnují platby na základě smlouvy umožňující užívání věci před nabytím vlastnického práva.
(7)Pokud ze záměru získat investiční pobídku vyplývá, že celá investiční akce ve výrobě by měla být realizována v okrese, v němž je míra nezaměstnanosti k datu předložení záměru alespoň o 50 % vyšší než průměrná míra nezaměstnanosti v České republice uvedená ve statistických údajích Ministerstva práce a sociálních věcí za uplynulá 2 pololetí, nebo na území státem podporovaných regionů, které v souladu se zvláštním právním předpisem5) vymezí vláda, ministerstvo sníží částky uvedené v odstavci 3 písm. b) a c) na polovinu. Ostatní podmínky uvedené v odstavci 3 zůstávají zachovány.
(8)Jsou-li z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 až 3 a 5 hrazeny náklady, které se současně uhrazují z investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, lze tyto náklady hradit do výše maximální míry veřejné podpory podle § 6 odst. 1.§ 3
(1)Žadatelem o investiční pobídku (dále jen "žadatel") může být podnikající právnická nebo fyzická osoba. Žadatel předloží na tiskopisu záměr získat investiční pobídku a dokumenty podle odstavců 3 až 6 (dále jen "podklady pro poskytnutí investiční pobídky"). Podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloží žadatel buď v listinné podobě a současně v elektronické podobě na předepsaném technickém nosiči dat, anebo v elektronické podobě organizaci zřízené ministerstvem (dále jen "určená organizace"). Předepsaný tiskopis je stanoven v příloze k tomuto zákonu.
(2)Žadatel v záměru uvede
a) jde-li o právnickou osobu, identifikační údaje osob, které jsou statutárním orgánem nebo členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením způsobu, v jakém mohou jednat jejím jménem, identifikační údaje osob, které disponují 20 % nebo více hlasovacími právy nebo mají obchodní podíl ve výši 20 % nebo více základního kapitálu nebo v případě, jde-li o ovládanou osobu, identifikaci obchodní firmy nebo název anebo jméno a příjmení ovládající osoby a stát, ve kterém je umístěno její sídlo nebo místo podnikání,
b) hlavní předmět podnikání, velikost podniku20), údaje o kontaktní osobě zmocněné k jednání za žadatele v řízeních podle tohoto zákona, vybrané ekonomické údaje o žadateli a údaje o počtu zaměstnanců v členění za Českou republiku a členské státy Evropské unie za poslední tři účetní nebo zdaňovací období, v případě členství ve skupině konsolidované údaje za skupinu spojených osob21),
c) údaje o investiční akci a o způsobu jejího finančního, personálního a materiálního zajištění,
d) údaje o vlivu investiční akce na životní prostředí,
e) údaje k požadovaným formám investiční pobídky,
f) údaje o dalších požadovaných nebo poskytnutých podporách pro investiční akci,
g) údaje ke způsobilým nákladům,
h) údaje potřebné pro posouzení investiční akce Evropskou komisí (dále jen "Komise") podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1) v případě, že výše způsobilých nákladů přesahuje částku 100 000 000 EUR.

(3) Žadatel k záměru připojí,
a) jde-li o právnickou osobu, společenskou či jinou zakladatelskou smlouvu nebo zakladatelskou listinu společnosti nebo její úředně ověřenou kopii, stanovy, pokud je mají, výpis z obchodního rejstříku, výroční zprávy nebo účetní závěrky anebo konsolidované účetní závěrky, pokud je žadatel povinen je sestavovat podle zvláštního právního předpisu, ověřené auditorem, a to za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období . V případě, že byl žadatel založen méně než 3 roky před podáním záměru a je součástí podnikatelského seskupení, připojí za zbývající účetní období ovládající osoba18) k záměru výroční zprávy nebo účetní závěrky nebo konsolidované účetní závěrky za svou osobu. Zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru,
b) jde-li o podnikající fyzickou osobu, doklad o oprávnění k podnikání, je-li fyzická osoba v rejstříku zapsána, výpis z obchodního rejstříku, účetní závěrku, nebo doklady o daňové evidenci nebo jednoduché evidenci podle zákona o daních z příjmů za 3 poslední po sobě jdoucí účetní období, nebo za 1 či 2 zdaňovací období, podniká-li kratší dobu než 3 roky; zahraniční osoba připojí doklady obdobného charakteru.
(4)Žadatel k záměru dále připojí
a) čestné prohlášení, že
1. zahájí práce související s realizací investiční akce až po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1,
2. má nebo nemá postavení malého a středního podniku20),
3. vůči němu nebylo vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo obdobné rozhodnutí u zahraniční osoby, nebo že mu úpadek nehrozí,
4. podklady pro poskytnutí investiční pobídky předložené v elektronické podobě na technickém nosiči dat jsou shodné s podklady pro poskytnutí investiční pobídky předloženými v listinné podobě,
5. se nenachází v obtížích1) a že mu nebyla poskytnuta podpora, o které Komise rozhodla, že je protiprávní nebo neslučitelná se společným trhem, a pokud mu poskytnuta byla, že má vypořádané navrácení takové podpory,

b) potvrzení příslušného orgánu, že nemá v evidenci daní evidován nedoplatek, nemá nedoplatek na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, včetně penále, nemá nedoplatek na pojistném na veřejné zdravotní pojištění, včetně penále; potvrzení nesmí být starší 1 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti,
c) doklad, kterým prokáže způsob financování investiční akce,
d) popis investiční akce,
e) organizační uspořádání podnikatelského seskupení, pokud je žadatel jeho součástí.


(5)Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, připojí dále k záměru doklad o zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle daňového řádu pro zaměstnance v orgánu Finanční správy České republiky a zaměstnance v Ministerstvu financí vůči ministerstvu pro účely kontroly podle § 7 odst. 1 a zvláštního právního předpisu22), a to v rozsahu údajů dokládajících stav plnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 písm. c) a d), § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b), povinností podle § 6a odst. 2 a 5, jakož i údajů o výši uplatněné investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.
(6)Žadatel, který nemá postavení malého a středního podniku, k záměru dále připojí doklad, kterým prokáže naplnění motivačního účinku investiční pobídky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1).
(7)Zahraniční osoba může předložit společenské či jiné zakladatelské smlouvy nebo zakladatelské listiny společnosti, stanovy, výroční zprávy, účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky v anglickém jazyce.
(8)Jedná-li se o investiční akci v oblasti technologických center nebo investiční akci v oblasti center strategických služeb, žadatel v záměru provede volbu způsobilých nákladů podle § 6a odst. 1 písm. b).
§ 4
(1)Určená organizace vypracuje k podkladům pro poskytnutí investiční pobídky posudek a spolu s nimi ho předloží ministerstvu nejpozději do 30 dnů ode dne jejich podání. V posudku uvede, zda žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky, zda se může jednat o strategickou investiční akci, a zhodnotí soulad investiční akce uvedené v záměru s přímo použitelným předpisem Evropské unie1). Vyplyne-li z posudku, že žadatel může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), vydá určená organizace žadateli potvrzení, že může splnit všeobecné a zvláštní podmínky pro poskytnutí investiční pobídky a že investiční akce uvedená v záměru je v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), a k posudku připojí návrh na poskytnutí investiční pobídky. V návrhu na poskytnutí investiční pobídky uvede, jakou formu investiční pobídky je možné poskytnout, její výši a podmínky pro její uplatnění. V případě, že z posudku vyplyne, že žadatel nemůže splnit všeobecné a zvláštní podmínky nebo investiční akce uvedená v záměru není v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie1), připojí určená organizace k posudku návrh na zamítnutí poskytnutí investiční pobídky.
(2)Vyplyne-li z posudku podle odstavce 1, že se může jednat o strategickou investiční akci, předloží ministerstvo před vydáním rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a vládě návrh na schválení této investiční akce jako strategické investiční akce; do doby tohoto schválení vládou lhůta pro vydání rozhodnutí o nabídce podle odstavce 4 nebo rozhodnutí o příslibu podle § 5a neběží.
(3)Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo financí a Ministerstvo životního prostředí (dále jen "dotčený orgán") posoudí předpoklady splnění všeobecných a zvláštních podmínek pro poskytnutí investiční pobídky a do 30 dnů od doručení podkladů podle odstavce 1 vydá závazné stanovisko, ve kterém vyjádří souhlas nebo nesouhlas s poskytnutím investiční pobídky. V případě, že si dotčený orgán vyžádá doplnění podkladů pro poskytnutí investiční pobídky, lhůta pro vydání závazného stanoviska neběží a prodlužuje se o dobu doplnění těchto podkladů. Obec, na jejímž katastrálním území bude uskutečněna výstavba a umístěno strojní zařízení, se na základě žádosti ministerstva vyjádří k poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 do 30 dnů od obdržení žádosti. Pokud nebylo ve lhůtě uvedené ve větě první nebo druhé vydáno nesouhlasné stanovisko, má se za to, že bylo vydáno souhlasné stanovisko.
(4)Ministerstvo vydá rozhodnutí o nabídce na poskytnutí investiční pobídky (dále jen "rozhodnutí o nabídce"), včetně podmínek, za kterých lze investiční pobídku čerpat, a to do 30 dnů od uplynutí lhůty podle odstavce 3 na základě posouzení podkladů pro poskytnutí investiční pobídky a stanovisek doručených ve lhůtě podle odstavce 3, nebo vydá rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o nabídce, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko. Rozhodnutí o nabídce nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne, zašle ministerstvo prostřednictvím určené organizace žadateli a kopii zašle dotčeným orgánům.§ 5
(1)Na základě rozhodnutí o nabídce může zájemce o investiční pobídku (dále jen "zájemce") předložit ministerstvu prostřednictvím určené organizace nejpozději do 3 měsíců od jeho doručení žádost o příslib investiční pobídky. Zájemcem může být osoba, která současně s podáním žádosti o příslib investiční pobídky prokáže, že
a) byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce a žadatel má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast, nebo
b) byla založena v souvislosti s rozhodnutím o nabídce dceřinou společností žadatele a tato dceřiná společnost má v nově založené právnické osobě stoprocentní majetkovou účast.

(2)Žádost o příslib investiční pobídky podaná zájemcem musí obsahovat souhlas zájemce s investiční pobídkou a podmínkami uvedenými v rozhodnutí o nabídce.

(3)Zájemce k žádosti o příslib investiční pobídky přiloží
a) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než 3 měsíce a musí odpovídat skutečnému stavu ke dni podání žádosti o příslib,
b) dokumenty uvedené v § 3 odst. 4 písm. a) bodech 2 a 3 a v § 3 odst. 4 písm. b) a c),
c) čestné prohlášení zájemce o pravdivosti údajů týkajících se investiční akce uvedených v podkladech pro poskytnutí investiční pobídky a
d) zproštění povinnosti zachovávat mlčenlivost podle § 3 odst. 5.

(4) Ministerstvo vydá rozhodnutí o příslibu do 30 dnů od doručení žádosti podle odstavce 1.
(5)Rozhodnutí o příslibu musí obsahovat
a) označení zájemce o investiční pobídku ,
b) formy přiznané investiční pobídky ,
c) podmínky, za kterých lze investiční pobídku čerpat,
d) maximální míru a výši veřejné podpory, a
e) podmínky, za nichž se veřejná podpora poskytuje.

(6) Na žádost zájemce ministerstvo rozhodnutí o příslibu pro tohoto zájemce zruší, pokud příjemce nezačal investiční pobídku dosud čerpat.
(7) Stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí podle odstavce 4 nebo 6 ministerstvo zašle dotčeným orgánům uvedeným v § 4 odst. 3 a místně příslušnému správci daně.
§ 5a
Má-li být žadatel současně příjemcem investiční pobídky, posoudí ministerstvo podklady pro poskytnutí investiční pobídky a vyhodnotí stanoviska doručená ve lhůtě podle § 4 odst. 3 a do 30 dnů od uplynutí lhůty podle § 4 odst. 3 vydá rozhodnutí o příslibu podle § 5 nebo rozhodnutí, kterým poskytnutí investiční pobídky zamítne. Ministerstvo nemůže vydat rozhodnutí o příslibu, pokud některý z dotčených orgánů vydal nesouhlasné stanovisko.
§ 6
(1)Maximální mírou veřejné podpory pro investiční akci je podíl výše veřejné podpory poskytnuté formou investiční pobídky, s výjimkou investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 4, na způsobilých nákladech vyjádřený v procentech a stanovený v souladu s prováděcím právním předpisem.
(2)Maximální výší veřejné podpory pro investiční akci je absolutní částka vypočtená z předpokládaných způsobilých nákladů uvedených v záměru podle § 3 s ohledem na stanovenou maximální míru veřejné podpory.
(3) Přípustné míry veřejné podpory v jednotlivých regionech8) České republiky, které nemohou být překročeny, stanoví prováděcí právní předpis.

§ 6a
(1)Způsobilými náklady jsou náklady vynaložené po dni vydání potvrzení podle § 4 odst. 1, které se vztahují k investiční akci, na které nebyla dosud poskytnuta žádná veřejná podpora a pro které příjemce vede oddělenou evidenci; způsobilé náklady jsou tvořeny
a) v případě investiční akce ve výrobě hodnotou dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě strojního zařízení podle § 2 odst. 3 písm. b) a dále hodnotou nebo částí hodnoty dlouhodobého hmotného majetku14) ve formě pozemků nebo staveb nebo dlouhodobého nehmotného majetku14) koupeného za tržní cenu od jiných než spojených osob21), a to až do výše hodnoty strojního zařízení zahrnuté do způsobilých nákladů. Do způsobilých nákladů nelze zahrnout majetek nabytý na základě smlouvy o prodeji podniku nebo jeho části od spojených osob21), nebo majetek, který není využíván příjemcem v místě realizace investiční akce,
b) v případě investiční akce v oblasti technologických center nebo investiční akce v oblasti center strategických služeb na základě volby žadatele

1. hodnotou majetku podle písmene a); strojním zařízením se v tomto případě rozumí strojní zařízení podle § 2 odst. 4 písm. a), nebo
2. hodnotou mzdových nákladů vynaložených na nová pracovní místa v průběhu 24 měsíců bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém bylo místo obsazeno. Do nových pracovních míst podle věty první lze zahrnout pouze nová pracovní místa vytvořená a obsazená zaměstnancem se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) v období ode dne vydání potvrzení podle § 4 odst. 1 do uplynutí tří let od vydání rozhodnutí o příslibu. Do hodnoty měsíčních mzdových nákladů vynaložených na nové pracovní místo lze měsíčně zahrnout maximálně trojnásobek průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém žadatel předložil záměr.

(2)Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny náklady podle odstavce 1 písm. a) nebo b) bodu 1, je povinen zachovat dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek, na který byla poskytnuta investiční pobídka, v rozsahu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však ve výši a skladbě, které odpovídají splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 3 až 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však po dobu pěti let od dokončení investiční akce, a zachovat nová pracovní místa podle § 2 odst. 4 nebo 5 a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém pracovním místě. Příjemce je povinen bez zbytečného odkladu po dokončení investiční akce, na niž mu bylo vydáno rozhodnutí o příslibu, zaslat ministerstvu oznámení o tom, kdy byla investiční akce dokončena a v jakém rozsahu. V případě, že tak neučiní, začne běžet pětiletá lhůta pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 5 let ode dne vydání rozhodnutí o příslibu, nebo v případě investiční akce přesahující částku způsobilých nákladů 500 000 000 Kč prvním dnem následujícím po dni, kdy uplyne 7 let od vydání rozhodnutí o příslibu.
(3)Příjemce investiční pobídky, u něhož jsou způsobilé náklady tvořeny hodnotou mzdových nákladů podle odstavce 1 písm. b) bodu 2, je povinen zachovat nová pracovní místa a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla poskytnuta investiční pobídka, v počtu odpovídajícím skutečné výši dosud čerpané podpory, nejméně však v počtu, který odpovídá splnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5, a to po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne vzniku prvního pracovního poměru na každém podporovaném pracovním místě, a v případě technologického centra zachovat i dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek podle § 2 odst. 4 písm. a) po dobu uplatňování investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1, nejméně však 5 let ode dne splnění podmínky podle § 2 odst. 4 písm. a).
(4)Příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 je povinen zachovat počet nových pracovních míst a obsazení těchto míst zaměstnanci se stanovenou týdenní pracovní dobou8a), na která byla čerpána investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3, po dobu nejméně 5 let ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3. V případě, že nové pracovní místo není ke dni prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 obsazeno, začne běžet lhůta podle věty první pro toto pracovní místo až ode dne jeho obsazení.
(5)Investiční akce posuzovaná pro účely poskytnutí veřejné podpory musí být provedena tak, že alespoň 25 % celkové hodnoty investice musí být financováno prostředky, v nichž není obsažen žádný prvek veřejné podpory.
(6)Maximální výši veřejné podpory na investiční akci určenou podle § 6 odst. 2 nesmí překročit příjemce podpory ani její poskytovatel nebo poskytovatelé. Pokud příjemce získá veřejnou podporu nad maximální výši veřejné podpory, je povinen vrátit tu část veřejné podpory, o kterou byla překročena maximální výše veřejné podpory pro danou investiční akci, a zaplatit penále ve výši stanovené rozpočtovými pravidly, nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo provádí kontrolu nepřekročení maximální míry a výše veřejné podpory průběžně po dobu čerpání investiční pobídky.
(7)V případě investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 2 při nesplnění podmínky uvedené v odstavci 2 nebo při nesplnění všeobecných podmínek podle § 2 odst. 2 pozbývá tato investiční pobídka platnosti. Příjemce této investiční pobídky musí v tomto případě zaplatit hodnotu takto poskytnuté veřejné podpory tomu, kdo pozemky na příjemce této investiční pobídky převedl, a to včetně penále ve výši úroků8b) stanovených Komisí z výše takto poskytnuté podpory od data vydání rozhodnutí o příslibu do data vrácení veřejné podpory.
(8)V případě nesplnění podmínek uvedených v odstavcích 2, 3 nebo 5 nastávají účinky podle odstavce 9. V případě nesplnění podmínky uvedené v odstavci 4 vrací příjemce investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 poměrnou část takto získané investiční pobídky, která odpovídá počtu nezachovaných nových pracovních míst v souladu s rozpočtovými pravidly.
(9)Při nesplnění všeobecných podmínek stanovených v § 2 odst. 2 pozbývá rozhodnutí o příslibu platnosti a vše, co bylo formou investiční pobídky získáno, musí být vráceno nebo odvedeno včetně příslušného penále nebo dalších sankcí podle zvláštních právních předpisů8c), nejméně však ve výši úroků8b) stanovených Komisí v době vydání rozhodnutí o příslibu. Zjistí-li se nesplnění zvláštních podmínek, postupuje se podle zvláštního právního předpisu12),13).
(10)Pokud se chce příjemce investiční pobídky zúčastnit fúze jako zanikající obchodní společnost nebo zanikající družstvo a má zájem, aby na právního nástupce přešly práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu, je povinen před zveřejněním projektu fúze požádat ministerstvo o souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu. Ministerstvo posoudí, zda bude zachován účel, pro který byla investiční pobídka přiznána, a zda je zajištěno plnění podmínek pro poskytnutí investiční pobídky. V případě kladného posouzení vydá rozhodnutí, kterým udělí souhlas s přechodem práv a povinností z rozhodnutí o příslibu a určí osobu, na kterou práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu mají přejít. Bez tohoto souhlasu nelze práva a povinnosti z rozhodnutí o příslibu převést. Povinnost plnění zvláštních podmínek zákona o daních z příjmů pro poskytnutí investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 tím není dotčena.§ 7
(1) Pro kontrolu uplatňování investiční pobídky a pro vyvozování důsledků za porušení podmínek, za kterých byla investiční pobídka poskytnuta , platí zvláštní právní předpisy. Příslušné správní orgány při kontrole spolupracují a navzájem si poskytují údaje potřebné k provádění kontroly; přitom dbají předpisů upravujících povinnost mlčenlivosti.

(2)Výkon kontroly přísluší
a) ministerstvu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 2 a 5, u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. a) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. a) a d), § 2 odst. 4 písm. c) a § 2 odst. 5 a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 3,
b) Ministerstvu životního prostředí u všeobecné podmínky uvedené v § 2 odst. 2 písm. b),
c) Úřadu práce České republiky – generálnímu ředitelství u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodech 3 a 4 a Úřadu práce České republiky – krajské pobočce a pobočce pro hlavní město Prahu u povinnosti uvedené v § 6a odst. 4,
d) Ministerstvu financí a finančnímu úřadu u investiční pobídky uvedené v § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 a u všeobecných podmínek uvedených v § 2 odst. 2 písm. c) a d) v rozsahu splnění podmínek podle § 2 odst. 3 písm. b) a c) a § 2 odst. 4 písm. a) a b) a u povinnosti uvedené v § 6a odst. 2 a 5.

(3) Kontrolu podle odstavce 2 písm. a) a d) jsou příslušné orgány povinny provést nejpozději po uplynutí 3 let od vydání rozhodnutí o příslibu , s výjimkou kontroly splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 a 3 a investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 .
(4)Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 2 se provede po uplynutí pětileté lhůty pro zachování dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku podle § 6a odst. 2 nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1. Kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 3 se provede po 8 letech ode dne vydání rozhodnutí o příslibu nebo, pokud je investiční pobídka podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1 i po této době uplatňována, v roce následujícím po uplynutí posledního zdaňovacího období, v němž bylo možno naposledy uplatnit investiční pobídku podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 1.
(5) Kontrola podle odstavce 2 písm. b) se provádí podle zvláštních právních předpisů upravujících ochranu životního prostředí.9)
(6) Kontrola investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodů 3 až 5 se provádí po uplynutí lhůty uvedené v písemné dohodě uzavřené podle § 11a nebo zvláštního právního předpisu10) a kontrola splnění podmínky uvedené v § 6a odst. 4 se provede po 5 letech ode dne prvního čerpání investiční pobídky podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 3 .
§ 8
Při rozhodování podle tohoto zákona se postupuje podle správního řádu,11) pokud tento zákon nestanoví jinak.
Společná a přechodná ustanovení
§ 9
zrušen
§ 10
(1) Investiční pobídky udělené před nabytím účinnosti tohoto zákona zůstávají v platnosti za podmínek a v rozsahu, v jakém byly poskytnuty.
(2) Rozhodnutí o příslibu nenahrazuje rozhodnutí, stanovisko, vyjádření, souhlas, posouzení, popřípadě jiné opatření dotčených orgánů státní správy vyžadované zvláštním právním předpisem.
§ 11 Zmocnění

Vláda vydá nařízení k provedení § 6 odst. 1 a 3 .

§ 11a Postup při poskytování investiční pobídky ve formě hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku
(1)Hmotnou podporu pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku pro strategickou investiční akci podle § 1a odst. 1 písm. a) bodu 5 poskytuje ministerstvo na základě dohody uzavřené mezi ministerstvem a příjemcem, kterému bylo vydáno rozhodnutí o příslibu.
(2)Dohoda o poskytnutí hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku musí obsahovat
a) identifikační údaje účastníků dohody,
b) vymezení nákladů, na jejichž úhradu lze hmotnou podporu poskytnout,
c) výši hmotné podpory,
d) způsob a termín poskytnutí hmotné podpory,
e) způsob a termín zúčtování hmotné podpory,
f) způsob kontroly plnění sjednaných podmínek,
g) lhůtu a podmínky vrácení hmotné podpory nebo její poměrné části, pokud byla příjemcem čerpána nebo použita v rozporu s dohodou,
h) ujednání o vypovězení dohody, včetně lhůty pro její vypovězení.

(3)Příjemce má právo dohodu vypovědět, pokud je ministerstvo v prodlení s výplatou hmotné podpory déle než 60 dnů. Ministerstvo má právo dohodu vypovědět, pokud příjemce přestal splňovat všeobecné podmínky podle § 2 odst. 2 nebo neplní povinnosti vyplývající z dohody.
(4)Hmotná podpora pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku je účelově určena a nemůže být použita na jiný účel, než je uvedený v dohodě.
(5)Výše hmotné podpory pořízení dlouhodobého hmotného a nehmotného majetku stanovená v dohodě může činit až 5 % z celkových způsobilých nákladů, v závislosti na velikosti investiční akce, maximálně však 1 500 000 000 Kč v případě strategické investiční akce ve výrobě a maximálně 500 000 000 Kč v případě strategické investiční akce v oblasti technologických center. Pokud v rámci investiční akce dojde k zavedení nebo rozšíření výroby a současně vybudování nebo rozšíření technologického centra, může být příjemci hmotná podpora podle věty první navýšena až na 7 % z celkových způsobilých nákladů.
(6)Nedodržení podmínek sjednaných v dohodě podle odstavce 2 nebo nevrácení hmotné podpory ve stanoveném termínu je porušením rozpočtové kázně a bude postihováno odvodem za porušení rozpočtové kázně podle rozpočtových pravidel.


finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo