Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Legislativa - zákony, sdělení, vyhlášky

Nechcete být zaskočeni nějakou legislativní novinkou? Seznamte se s novými zákony, novelami, vyhláškami, sděleními a pokyny.

Legislativa - červen 2010

30. června 2010


212 / 2010

Vyhláška o způsobu stanovení výše vynaložených věcných nákladů a způsobu jejich úhrady při poskytování údajů centrálním depozitářem a osobou, která vede samostatnou evidenci investičních nástrojů

213 / 2010

Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy Evropských společenství

211 / 2010

Nařízení vlády o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání


25. června 2010


207 / 2010

Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí

208 / 2010

Nařízení vlády o technických požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh

209 / 2010

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů

210 / 2010

Vyhláška o provedení některých ustanovení zákona o obchodování s ohroženými druhy

206 / 2010

Sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO)


23. června 2010


203 / 2010

Nařízení vlády o seznamu činností vojáků z povolání stanovených pro jednotlivé hodnostní sbory a vojenské hodnosti

204 / 2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění pozdějších předpisů

205 / 2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 223/2005 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů


18. června 2010


201 / 2010

Nařízení vlády o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

202 / 2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 136/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti označování zvířat a jejich evidence a evidence hospodářství a osob stanovených plemenářským zákonem, ve znění pozdějších předpisů


16. června 2010


199 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

200 / 2010

Sdělení Ústavního soudu o přijetí rozhodnutí ze dne 1. června 2010 o atrahování působnosti

194 / 2010

Zákon o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů

195 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

196 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

197 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

198 / 2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 105/2008 Sb., o naturálních a peněžních náležitostech žáků vojenských středních škol

183 / 2010

Zákon kterým se mění zákon č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 290/2002 Sb., o přechodu některých dalších věcí, práv a závazků České republiky na kraje a obce, občanská sdružení působící v oblasti tělovýchovy a sportu a o souvisejících změnách a o změně zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky, ve znění zákona č. 10/2001 Sb., a zákona č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví lidu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

184 / 2010

Nařízení vlády o povolání vojáků Armády České republiky k záchranným pracím a k likvidaci následků pohromy při povodních v období od 18. června 2010 do 31. srpna 2010

185 / 2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Ve Studeném a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

186 / 2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Jeskyně Na Pomezí a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

187 / 2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Kaňk a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

188 / 2010

Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní památky Ruda a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

189 / 2010

Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva životního prostředí České republiky č. 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

190 / 2010

Vyhláška, kterou se zrušují některé právní předpisy vydané okresními úřady a ministerstvy

191 / 2010

Nález Ústavního soudu ze dne 27. dubna 2010 ve věci návrhu na zrušení ustanovení § 12a odst. 5 věty první zákona č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání, ve znění platném k 8. srpnu 2007

192 / 2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Kolektivní smlouvy vyššího stupně

193 / 2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení Dodatku č. 3 kolektivní smlouvy vyššího stupně


8. června 2010


180 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 382/2009 Sb., o státním dluhopisovém programu na částečnou úhradu nákladů spojených s odstraněním následků škod způsobených záplavami a povodněmi v červnu a červenci 2009

181 / 2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Gustava Mahlera

182 / 2010

Vyhláška o vydání pamětní stříbrné dvousetkoruny ke 150. výročí narození Alfonse Muchy

179 / 2010

Zákon, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony


4. června 2010


174 / 2010

Rozhodnutí prezidenta republiky ze dne 1. června 2010 o svolání zasedání Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

175 / 2010

Nařízení vlády ze dne 10. května 2010, kterým se mění nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků

176 / 2010

Vyhláška ze dne 24. května 2010, kterou se stanoví podrobnosti o identifikačních průkazech advokátů, usazených evropských advokátů a advokátních koncipientů

177 / 2010

Vyhláška ze dne 24. května 2010, kterou se mění vyhláška č. 54/2008 Sb., o způsobu předepisování léčivých přípravků, údajích uváděných na lékařském předpisu a o pravidlech používání lékařských předpisů, ve znění vyhlášky č. 405/2008 Sb.

178 / 2010

Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí ze dne 25. května 2010 o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

finance.cz finance.sk firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk mf.cz

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo