Poradna: Děti v podnikání

16.12.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


Za týden tu máme Štědrý den, na který se těší především děti. Podívejme se na některé aspekty podnikání, které se dětí týkají...


Dotace na hlídání dětí

Otázka: Ráda bych začala podnikat v oblasti hlídání dětí v nepřítomnosti rodičů, jejich doprovod do/ze školy a kroužků, pořádání dětských party a doučování, přičemž bych nabídla i péči o domácnost. Jaké jsou možnosti a jaký je případný postup čerpání dotace?

Odpověď: Obecně je možné toto zahrnout do Operačního Programu Lidské Zdroje a Zaměstnanost (OPLZZ), oblast podpory 3.4. Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a sladění profesního a rodinného života, kde jsou podporováni i poskytovatelé služeb péče o děti.

Mělo by jít o financování personálního zajištění finančně a teritoriálně dostupných služeb péče o děti předškolního a mladšího školního věku a to buď nestátními neziskovými organizacemi, zaměstnavateli, podnikatelskými nebo fyzickými osobami - např. služby mateřských a rodinných center, agentur na hlídání dětí, dětských koutků, miniškolek atd.

Dotace je posyktována od 0,5 mil. do 8 mil. Kč. Obecně může být až 100%. Výzva je plánována na 1. čtvrtletí 2011, ale zatím není její specifikace zveřejněna – takže nevím, jestli bude podpora poskytována i pro tyto dílčí činnosti, nebo se zaměří na něco jiného (specifikace je vždy určena až výzvou). Doporučuji tedy sledovat stránky příslušného dotačního titutlu.


Požadavky na hlídání dětí

Pokud jde o péči o děti do tří let, pak pro výkon této živnosti je zapotřebí mít odbornou způsobilost například všeobecné zdravotní sestry. Odpověď najdete v § 5 zákona č. 96/2004. Odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry se získává absolvováním

  • a) nejméně tříletého akreditovaného zdravotnického bakalářského studijního oboru pro přípravu všeobecných sester,
  • b) nejméně tříletého studia v oboru diplomovaná všeobecná sestra na vyšších zdravotnických školách,
  • c) vysokoškolského studia ve studijních programech a studijních oborech psychologie - péče o nemocné, pedagogika - ošetřovatelství, pedagogika - péče o nemocné, péče o nemocné nebo učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději v akademickém roce 2003/2004,
  • d) tříletého studia v oboru diplomovaná dětská sestra nebo diplomovaná sestra pro psychiatrii na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004,
  • e) studijního oboru všeobecná sestra na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/ /2004,
  • f) studijního oboru zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka na střední zdravotnické škole, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997, nebo
  • g) tříletého studia v oboru diplomovaná porodní asistentka na vyšších zdravotnických školách, pokud bylo studium prvního ročníku zahájeno nejpozději ve školním roce 2003/2004.

Pokud máte vzdělání dle písmen e) až g), pak můžete vykonávat své povolání bez odborného dohledu až po 3 letech výkonu povolání všeobecné sestry. Do té doby musíte vykonávat své povolání pouze pod odborným dohledem. To neplatí, pokud jste absolvovala vysokoškolské studium ošetřovatelského zaměření.

Pokud byste neměla tuto způsobilost (případně jinou způsobilost, na základě které je možné vykonávat tuto živnost), můžete podnikat s využitím odpovědného zástupce, který tyto podmínky splní. Jakou odbornou způsobilost musí mít, viz článek Založení soukromé mateřské školy.


Souhlas s umístěním sídla při založení dětského centra

Otázka: Ráda bych se svou kolegyní založila Dětské Centrum. Pokud vše správně chápu, potřebuji k založení této společnosti: živnostenský list nás obou (doklady o našich osobách a později tedy i o společnících si zjišťuje úřad při zakládání ŽL sám. Můj problém spočívá v tom, že při zakládání ŽL, pokud se nepletu, potřebuji od vlastníka nemovitosti, ve které je sídlo umístěno, písemný souhlas s umístěním sídla. Stejně tak tento souhlas potřebuji při založení společnosti. Nicméně pro udělení ŽL musí logicky tento souhlas být uveden na fyzické osoby, tedy naše jména. Zajímá mě, zda pro založení společnosti stačí tento souhlas mít napsaný také jen na jména fyzických osob nebo již na společnost, kterou si stanovíme ve společenské smlouvě, ale která bez tohoto povolení vlastníka nemovitosti ještě není uvedena v obchodním rejstříku a de facto ještě neexistuje.

Odpověď:

Veškeré náležitosti i údaje potřebné k předložení živnostenskému úřadu pro ohlášení živnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně, zákon. č. 455/1991 Sb., v § 45 a § 46. Pokud se místo podnikání bude lišit od Vašeho bydliště, potřebujete souhlas vlastníka dané nemovitosti, který zřejmě musíte rozepsat na každou osobu samostatně, neboť ohlášení podáváte individuálně. Ten samý souhlas budete potřebovat i k podání na rejstříkový soud ohledně založení společnosti, který společně i s úředně ověřenou kopií získaných živnostenských listů musíte přiložit. Rejstříkový soud si potřebné údaje a dokumenty sám neobstarává.

Co se týká obsahu souhlasu s umístěním sídla budoucí obchodní společnosti, doporučujeme jej koncipovat po sepsání notářského zápisu, abyste tak byla s to dostatečně budoucí společnost identifikovat.

Články ze sekce: FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVATPři poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.