Provozovny budou mít své vlastní identifikační číslo

08.07.2010 | , Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


1.7. 2010 nabývá účinnosti zákon č. 227/2009 Sb., kterým se mění některá ustanovení živnostenského zákona.

Tato novela je spojená především se zavedením institutu "identifikačního čísla provozovny". Identifikační číslo, které už podnikatel měl a které používal, se nově označuje jako "identifikační číslo osoby". Vedle zkratky IČ se tak začne používat i zkratka IČP.


Oznámení provozovny

Podnikatel se musí řídit § 17 zákona o živnostenském podnikání. Podle odst. 5 podnikatel v oznámení uvádí

  • obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení,
  • identifikační číslo osoby,
  • sídlo nebo trvalý pobyt, popřípadě místo podnikání,
  • adresu provozovny, identifikační číslo provozovny, bylo-li přiděleno, a předmět podnikání v této provozovně, u živnosti volné obor činnosti,
  • datum zahájení (ukončení) provozování živnosti v provozovně.


Udělení identifikačního čísla provozovny

Živnostenský úřad, který obdrží oznámení provozovny, které nebylo dosud přiděleno identifikační číslo, přidělí provozovně toto číslo a provede zápis provozovny do živnostenského rejstříku. O provedeném zápisu a přiděleném identifikačním čísle provozovny následně informuje podnikatele.

Rejstřík živností najdete v sekci Firmy a úřady.


Označení provozovny

Zavedení identifikačního čísla provozovny se také dotkne povinnosti označovat provozovnu. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena nově nejen obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem, ale také identifikačním číslem provozovny.

Mobilní provozovna a automat musí být dále označeny údajem o sídle nebo místě podnikání nebo adrese, na které je umístěna organizační složka zahraniční osoby.

Provozovna určená pro prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům musí být označena také

  • jménem a příjmením osoby odpovědné za činnost provozovny, s výjimkou automatů,
  • prodejní nebo provozní dobou určenou pro styk se spotřebiteli, pokud se nejedná o mobilní provozovnu nebo automat,
  • kategorií a třídou u ubytovacího zařízení poskytujícího přechodné ubytování.


Změna u „starých“ provozoven

Provozovnám, které byly živnostenskému úřadu oznámeny před 1.7. 2010, přidělí živnostenský úřad identifikační číslo do 1.7. 2011. Podnikatele o tom bude informovat.

Seznam živnostenských ůřadů najdete v sekci Firmy a úřady.