Souhrnné hlášení, praktické zkušenosti a změny v roce 2010

31.05.2010 | Jaroslava Hanková, Firemnifinance.cz
FIREMNI FINANCE - NEPOUŽÍVAT


V souvislosti s novelou zákona o DPH účinnou od 1. ledna 2010 došlo i ke změně v podávání souhrnného hlášení. Nyní, po pěti měsících fungování, můžeme rekapitulovat zásadní problémy, které novela v této oblasti přinesla.

Nejprve, jen ve stručnosti, uveďme základní změny v souhrnném hlášení. Kromě dodání zboží či přemístění majetku do jiného členského státu, se nově vykazuje v souhrnném hlášení poskytnutí služby s místem plnění v EU dle § 9 odst. 1 zákona o dani z přidané hodnoty. V praxi to znamená, že mnohým plátcům vznikla od ledna letošního roku povinnost podávat souhrnná hlášení. Navíc oproti předchozím létům, kdy se podávalo hlášení čtvrtletně, musí nově plátci podávat hlášení, až na některé výjimky, měsíčně bez ohledu na jejich zdaňovací období. Přelomové, zejména co se týče vztahu poplatníka a daňové správy, je nové ustanovení o způsobu podávání hlášení. To se povinně podává pouze v elektronické formě. Doposud platilo, že podat jakýkoliv daňový formulář v elektronické formě, je možnost, nikoliv však povinnost. Novela předznamenává pravděpodobný vývoj do budoucna, kdy budeme s orgány veřejné správy komunikovat již výhradně elektronicky.


Pochyby o termínu pro podávání hlášení

Ačkoliv Ministerstvo financí ČR vydalo již v předstihu informaci k novinkám v souhrnném hlášení, vznikly a vznikají pochyby o způsobu a termínu pro podávání hlášení. Z praxe jsme zaznamenali zejména nejasnosti v tom, za jaké období souhrnné hlášení podávat a jak postupovat při jeho podání.

Plátce, který má ze zákona povinnost podat souhrnné hlášení, podává toto hlášení měsíčně do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce, bez ohledu na své zdaňovací období. Jenom v případě, že plátce uskutečňuje plnění do jiného členského státu pouze v podobě služeb a má kvartální zdaňovací období, podává souhrnné hlášení čtvrtletně. Plátce, který uskutečňuje pouze služby, ale má měsíční zdaňovací období, podává hlášení měsíčně spolu s přiznáním k DPH (viz Formuláře ke stažení). Situace se může zkomplikovat v případě, že kvartální plátce, který uskutečňuje pouze služby s místem plnění v jiném členském státě, dodá zboží do EU. Pak tento plátce musí zpětně podat souhrnná hlášení za předchozí měsíce příslušného kvartálu, ve kterém k dodání zboží došlo. Tento plátce pak musí podávat souhrnná hlášení měsíčně až do konce kalendářního roku bez ohledu na to, jaká plnění do EU bude uskutečňovat. Sazby DPH v EU se dozvíte v sekci Daně v EU.


Povinnost podávat hlášení v elektronické podobě

Velké otazníky vyvolala také povinnost podávat souhrnné hlášení v elektronické podobě. Plátce má dvě možnosti, jak podat souhrnné hlášení. V případě, že disponuje zaručeným elektronickým podpisem, může formulář vyplnit přímo na webovém portálu České daňové správy v aplikaci EPO a následně s elektronickým podpisem odeslat. Většina plátců, kteří již mají aktivované datové schránky, pravděpodobně využije spíše možnosti podat souhrnné hlášení jejich prostřednictvím. V tomto případě musí mít odesílaný soubor obsahující hlášení formát .xml, tedy nikoliv .pdf či jiný. Elektronický podpis však již není potřeba, neboť úkon (např. podání daňového přiznání, či souhrnného hlášení) uskutečněný prostřednictvím datové schránky má stejné účinky jako úkon uskutečněný písemně a podepsaný.

Soubor v potřebném formátu by měl umět vytvořit každý dobrý účetní software, či software pro vyplňování formulářů. Pokud daňový poplatník takový software nemá k dispozici, může opět využít internetové aplikace EPO. Tam formulář vyplní jako v předchozím případě, ale místo odeslání si jej uloží do počítače a následně odešle datovou schránkou. V případě, že plátce opravuje souhrnné hlášení podané v minulém roce, tj. podává následné souhrnné hlášení, může toto následné hlášení podat i v listinné podobě.

Autorka pracuje jako Tax Consultant pro společnost APOGEO, s.r.o.


Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie.