Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

Výpočet - poměrové a syntetické ukazatele

Zpravidla se počítají ukazatelé rentability, likvidity, aktivity, zadluženosti, tržní hodnoty a ukazatelé na bázi cash flow.


Ukazatelé rentability

Hodnotí ziskovost podniku. Čím jsou vyšší, tím lépe.

Rentabilita vlastního kapitálu (ROE) čistý zisk nebo ztráta / vlastní kapitál
Rentabilita aktiv (ROA) čistý zisk nebo ztráta / celková aktiva
Rentabilita dlouhodobě investovaného kapitálu (ROCE) EBIT / (vlastní kapitál + dlouhodobé závazky)
Rentabilita tržeb (ROS) čistý zisk nebo ztráta / celkové tržby
Rentabilita nákladů (ROC) čistý zisk nebo ztráta / celkové náklady
Čisté ziskové rozpětí čistý zisk nebo ztráta / celkové výnosy

Ukazatele rentability vyjadřujte v procentech.


Ukazatelé zadluženosti

Hodnotí úvěrové zatížení podniku. To je do určité výše žádoucí, nesmí ale podnik zatěžovat vysokými finančními náklady. Vyšší zadluženost je možná, ale jen za cenu vyšší rentability.

Úrokové krytí (zisk před zdaněním + nákladové úroky) / nákladové úroky
Míra zadluženosti vlastního kapitálu cizí zdroje / vlastní kapitál
Míra celkové zadluženosti cizí zdroje / celková aktiva

Ukazatele zadluženosti vyjadřujte v procentech (s výjimkou úrokového rozpětí).


Ukazatelé aktivity

Hodnotí schopnost podniku "obracet peníze". Sleduje se jednak obrat (kolikrát za rok se zásoby otočí) a jednak doba obratu (jak dlouho držíte peníze v podobě zásob). Obrat by měl být co nejvyšší a doba obratu co nejnižší.

Obrat aktiv celkové tržby / celková aktiva
Obrat zásob celkové tržby / zásoby
Obrat pohledávek celkové tržby / pohledávky
Doba obratu závazků krátkodobé závazky / denní tržby
Doba obratu zásob zásoby / denní tržby
Doba obratu závazků krátkodobé závazky / denní tržby
Doba obratu pohledávek krátkodobé pohledávky / denní tržby

Obrat vyjadřujte v jednotkách (obrátkách za rok), dobu obratu ve dnech.


Ukazatelé likvidity

Hodnotí schopnost podniku dostát svým závazkům. Porovnávají se závazky k disponibilním prostředkům.

Běžná likvidita likvidní aktiva* / krátkodobé závazky
Krátkodobá likvidita (likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky) / krátkodobé závazky
Dlouhodobá likvidita (likvidní aktiva + krátkodobé pohledávky + zásoby) / krátkodobé závazky

* peníze na pokladně a bankovních účtech

Ukazatele likvidity vyjadřujte v bezrozměrných jednotkách.


Ukazatelé na bázi cash flow

Nevycházejí jen z rozvahy a výkazu zisku a ztrát, ale i z výkazu cash flow. Jsou tedy spolehlivější, protože výkaz cash flow je méně náchylný na zkreslení.

Rentabilita vlastního kapitálu z cash flow peněžní tok z provozní činnosti / vlastní kapitál
Krátkodobá likvidita z cash flow peněžní tok z provozní činnosti / krátkodobé závazky
Stupeň oddlužení peněžní tok z provozní činnosti / cizí zdroje

Ukazatele na bázi cash flow vyjadřujte v procentech.


Syntetické ukazatele

Poměrových ukazatelů je celá řada a záleží na vás, které z nich vyberete a budete používat. Několik je i syntetických ukazatelů. Jde například o Multivariační diskriminantní analýzu a Altmanův index.

Multivariační diskriminantní analýza

Poměrový ukazatel Váha ukazatele
Provozní cash-flow / cizí zdroje 1,5
Celková aktiva / cizí zdroje 0,08
Zisk před zdaněním / celková aktiva 10
Zisk před zdaněním / celkové výkony 5
Zásoby / celkové výkony 0,3
Celkové výkony / celková aktiva 0,1


Altmanův index

Poměrový ukazatel Váha ukazatele
Čistý pracovní kapitál / celková aktiva 1,2
Kumulovaný zisk / celková aktiva 1,4
Zisk před zdaněním a úroky / celková aktiva 3,7
Vlastní kapitál / cizí zdroje 0,6
Celkové výnosy / celková aktiva 1
Závazky po lhůtě splatnosti / celkové výnosy 1


Zlatá pravidla

Měla by být dodržena za všech okolností:

  • Zlaté pravidlo vyrovnání rizik - vyrovnání vlastního a cizího kapitálu,
  • Zlaté bilanční pravidlo - vyrovnání stálých aktiv a vlastního kapitálu,
  • Zlaté pravidlo financování - vyrovnání stálých aktiv a dlouhodobých závazků a vyrovnání oběžných aktiv a krátkodobých závazků. Aktivní položky jsou financovány závazky, doba, po kterou aktiva držíme, by tedy měla odpovídat splatnosti závazků, kterými je financujeme.

Co je třeba znát Hodnocení výsledků finanční analýzy

Vyzkoušejte bezplatnou poradnu

reklama

finance.cz finance.sk ruceni.cz firemnifinance.cz studentskefinance.cz peniaze.sk fondy.sk uroky.sk

Přihlášení

Zapomněl jsem heslo